ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН
22.08.2019

На основание чл.77 във вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,

ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,

всички заинтересовани лица и организации, че в 30 дневен срок, от публикуване на настоящето обявление, могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Мадан.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения.

 

  1. Причини, които налагат приемането на изменение на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Мадан:

 

Във връзка с протест от Окръжна прокуратура – Смолян е образувано адм. №286 по описа на АС – Смолян за 2019г. против разпоредби на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Мадан. След като се запознахме с мотивите изложени в протеста на ОП – Смолян, бе изготвен настоящия проект за изм. на Наредбата.

 

При разработването на проекта изменение на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Мадан, са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидираност, пропорционалност и стабилност.

 

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на изменение на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Мадан, с оглед привеждане на нормативната уредба с местно значение, в съответствие с нормативната уредба от по- висок ранг.

 

Принципът на обоснованост – обосновано е приемането на изменение на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Мадан, тъй като прецизирането на разпоредбите ще улесни практическото й приложение.

 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени-проектът с мотивите на проекта за изменение на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Мадан е публикуван на интернет – страницата на община Мадан за становища и предложения от заинтересуваните групи.

 

Принципът на съгласуваност –Проектът на изменение на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Мадан с мотивите, чрез интернет страницата на община Мадан, публично са предоставени на заинтересованите групи, като ще бъдат взети предвид направени в хода на обсъждането предложения.

 

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност –  Контролът по прилагане изискванията на Наредбата се извършва от специалисти/експерти в Общинска администрация - Мадан.

 

  1. Цел на Наредбата

Да се синхронизира местната Наредба и чрез актуализацията да се приведе в съответствие с нормативни актове от по-висока степен на действащото национално законодателство, на обществените отношения свързани с материята за управление на отпадъците в община Мадан.

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата

Не са необходими повече от предвижданите годишно финансови средства.

 

  1. Очаквани резултати

Изясняване на правата и задълженията на физическите и юридическите лица. Постигане на съответствие с нормативни актове от по-висока степен на действащото законодателство в РБ.

 

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и тези на ЕС.

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Мадан, чрез настоящото обявление, ведно с приложенията към него, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредбата, на e-mail адрес:  madanoba@gmail.com или на адрес: гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14


Приложения: 
1. Проект на Наредба
2. Докладна записка

Търсене