Мадан в медиите
46 ЛИЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНА МАДАН ЩЕ ПОЛУЧАТ ЛИЧНА ПОМОЩ
04.09.2019
Община Мадан осигури лични асистенти по механизма за личната помощ на 46 души, 5 от които деца, с трайно намалена работоспособност с чужда помощ.
През месец август кметът на Община Мадан Фахри Молайсенов подписа тристранно споразумение с Националния осигурителен институт и Агенция за социално подпомагане във връзка с Наредба № РД-0707 от 28 юни 2019 г. на Министерство на труда и социалната политика за включване в механизма за лична помощ.
„Личната помощ“ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания, с ограничения в способността им за самостоятелно обслужване в ежедневието, за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения, както и предотвратяване на изпадането им в социална изолация.
До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:
1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
Важно условие за включване в механизма и ползване на личната помощ:
• когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината, доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.
• в случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на община, доставчик на личната помощ.
Търсене