ГРАО
Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Безплатно

Необходими документи и процедура:
Издава се въз основа на съобщение за раждане от МБАЛ гр.Мадан 


Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Срок на изпълнение: веднага
Цена: безплатно

Необходими документи и процедура:Заявление  по образец, документи за самоличност; медицински свидетелства; документиза семейно положение - декларация, съдебно решение и др.

 


Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 4,00 лв.; Експресна услуга 8.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта

 

 


Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 4,00 лв.; Експресна 8.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление;

- Лична карта.

 

 


Издаване на препис - извлечение от акт за смърт – за първи път

Срок на изпълнение: Веднага
Цена: Безплатно

Необходими документи и процедура:

 

- Заявление по образец;

- Съобщение за смърт, изготвено от лекар;

- Документ за самоличност на починалото лице;

- Документ за самоличност на обявителя/заявителя;

- Препис от акт за смърт съставен в чужбина;

- Съдебно решение, представено от заявителя.


 


Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 4,00 лв.; Експресна 8.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта

 

 


Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 5,00 лв.; Експресна 10.00 лв.;

 Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта

 -  При издаване на удостоверение за липса на съставен акт за смърт - копие от съобщението за смърт

 


Издаване на удостоверение за наследници

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 5,00 лв.; Експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- заявление по образец;

- молба-декларация за наследници;

- препис-извлечение от акт за смърт;

- документ за самоличност на пряк наследник или упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

 


Издаване на удостоверение за семейно положение

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 4,00 лв.; Експресна 8.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- заявление по образец;

- декларация за семейно положение;

- документ за самоличност на заявителя.

 


Издаване на удостоверение за родствени връзки

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 5,00 лв.; Експресна 10.00 лв.;

 Необходими документи и процедура:

- заявление по образец;

- декларация за родствени връзки;

- документ за самоличност на заявителя.

 


Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: безплатна

Необходими документи и процедура:

- Решение на съда

- Лични карти


 


Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 4,00 лв.; Експресна услуга 8.00 лв.

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта

 


 


Издаване на удостоверение за многодетна майка

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 5,00 лв.; Експресна 10.00 лв.

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта

 


 


Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 5,00 лв.; Експресна 5.00 лв.

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта


 


Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта


 


Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 5.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта


 


Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта


 


Припознаване на дете

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 6,00 лв.; експресна 12.00 лв.;

    Необходими документи и процедура:

-  Заявление за припознаване

- Лична карта


 


Възстановяване и промяна на име

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление
- Лична карта


 


Съставяне на актовете за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в ч

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

  • Преведени документи от чужбина
  • Лична карта

 

 


Справка за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура:
- Заявление
- Лична карта


 


Удостоверяване на данни и справки по регистрите за гражданско състояние за минали години за град Мад

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура: 

  - Заявление

  - Лична карта

 


Търсене