Търгове и конкурси

Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
09.11.2018
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решени №609/24.10.2018 г. на ОбС - Мадан и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,      О Б Я В Я В А         І. Процедура за провеждане на ПУБЛИЧеН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на  27.11.2018 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за   продажба  на  имот  с  идент.  № 46045.501.211 ...

Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
22.10.2018
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решения № 588/29.08.2018 г., №600/26.09.26.09.2018 г. на ОбС - Мадан и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,      О Б Я В Я В А          І. процедура за провеждане на ПУБЛИЧеН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на  07.11.2018 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за       продажба на материали, които...

Процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
20.08.2018
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решения № 571/25.07.2018 г. и № 572/25.07.2018 г. на ОбС - Мадан и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,      О Б Я В Я В А          І. процедури за провеждане на ПУБЛИЧНи ТЪРГОВЕ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, които ще се проведе на  10.09.2018 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  продажба на...

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12.07.2018
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №533/25.04.2018 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-270  от 11.07.2018 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 27.07.2018 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, ІІІ-ти етаж, зала № 310 – за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот – публична общинска собственост, както следва: Част от имот - публична общинска собственост, представляващ 1 /един/ кв.м....

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12.07.2018
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение № 566/28.06.2018 г.  на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-271  от 11.07.2018 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.   О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 27.07.2018 г., в сградата на ОбА - град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 - за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – публична общинска собственост, както следва:   Част от имот, представляващ 16,00 кв.м., находящ се в централна...

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
16.05.2018
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №533/25.04.2018 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-189  от 14.05.2018 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на на 31.05.2018 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот – публична общинска собственост, както следва: Част от имот - публична общинска собственост, представляващ 1 /един/ кв.м. идеална...

Търсене