Търгове и конкурси

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12.06.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №711 от 22.05.2019 г. на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД-214/12.05.2019 г.  на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 02.07.2019 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – публична общинска собственост, както следва:   1. Местонахождение – част от имот - публична общинска собственост, съгласно Акт за ПОС № 60/28.04.2011 г., вписан...

Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
30.05.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  №698/24.04.2019 г. на ОбС - гр.Мадан и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,      О Б Я В Я В А          І. процедура за провеждане на ПУБЛИЧеН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на  14.06.2019г. год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  продажба на следният недвижим имот: ИМОТ с идент. №...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
14.05.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №684/20.03.2019 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-157  от 10.05.2019 г. на Кмета на община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 30.05.2019 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, ІІІ-ти етаж, зала № 310 – за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот – публична общинска собственост, както следва: Част от имот - публична общинска собственост, представляващ 1 /един/ кв.м., идеална част, от терен с идент. №46045.501.158,...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
09.04.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №684/20.03.2019 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-115  от 08.04.2019 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 24.04.2019 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, ІІІ-ти етаж, зала № 310 – за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот – публична общинска собственост, както следва: Част от имот - публична общинска собственост, представляващ 1 /един/ кв.м., идеална част, от терен с идент. №46045.501.158,...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
09.04.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №685 от 20.03.2019 г. на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД-114/08.04.2019 г.  на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 24.04.2019 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:   Местонахождение – помещение, находящо се на ІІ етаж от масивна сграда на три етажа с идент.№46045.501.436.1, със застроена...

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12.02.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №651/23.01.2019 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-54  от 07.01.2019 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 27.02.2019 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:   1. Местонахождение – помещение, находящо се на II ри етаж от масивна сграда...

Търсене