Търгове и конкурси

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
28.08.2019
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 18.09.2019 г. в сградата на ОбА – Мадан

Процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
09.08.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН Във връзка  с Решения № 680/20.03.2019 г., №681/20.03.2019г.  и № 744/24.07.2019г. на ОбС - гр. Мадан и  на основание чл.37, ал.1  от ЗОС, чл.72, ал.1 и чл. 121 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Общински съвет Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА,      О   Б   Я   В   Я   В   А    І. процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, които ще се проведат на 27.08.2019г.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  учредяване право на строеж за изграждане на сгради, за занаятчийски услуги в следните...

Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
09.08.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решение      №732/24.07.2019 г. на ОбС - Мадан и  на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА,      О Б Я В Я В А   І. Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на  27.08.2019 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за  продажба на недвижим имот № 659  с площ  68 кв.м., попадащ в УПИ ХVІI за обществено обслужване, кв....

Процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
09.08.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН Във връзка  с Решение № 735/24.07.2019г. на ОбС - гр. Мадан и  на основание чл.37, ал.1  от ЗОС, чл.72, ал.1 и чл. 121 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Общински съвет Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА,      О   Б   Я   В   Я   В   А  І. процедури за провеждане на ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, които ще се проведат на 29.08.2019 г.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  учреди право на строеж върху общински терен  за изграждане на шест броя масивни гаражи,  съгласно одобрен от Главния...

Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
01.08.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решение № 682/20.03.2019 г. на ОбС - гр.Мадан и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - гр. Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,      О Б Я В Я В А          І. процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на 16.08.2019г.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  продажба на следният  недвижи имот:   ИМОТ- Самостоятелен обект...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12.06.2019
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №711 от 22.05.2019 г. на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД-214/12.05.2019 г.  на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 02.07.2019 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – публична общинска собственост, както следва:   1. Местонахождение – част от имот - публична общинска собственост, съгласно Акт за ПОС № 60/28.04.2011 г., вписан...

Търсене