Местни данъци и такси
БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Срок на изпълнение: -
Цена: -

Интернешънъл Асет Банк АД

ИА-БАНК АД

IBAN: BG30 IABG 7491 8400 2347 00

 

Вид плащане

442100 / ДНИ/

442400 / ТБО/

442300 /МПС/

442500 /Придоб. д-к/

446500 / ГЛОБИ/

 


Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Заявлението се подава при необходимост от данъчна оценка на недвижим имот, най-често при прехвърляне на недвижим имот в съответната община по местонахождение на имота.

Подава се от собственика на недвижимия имот или чрез упълномощен представител. Ако се подава от наследници или заветници, към искането се прилага удостоверение за наследници или заверен препис от завещанието.

Необходими документи:

 1. заявление по образец
 2. документ за собственост на имота
 3. удостоверение за наследници (в случай, че имота е наследствен)
 4. актуална скица
 5. документ за самоличност на собственика или упълномощеното лице

 


Издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Необходими документи

 

1. Заявление по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

 


Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

Забележка: Съгласно Чл.43. от Наредба N 9 за определянето и администрирането местните  такси и цени на услуги на територията на община Мадан, лицата с трайни увреждания се освобождавата от заплащане на такси за издаване на удостоверения за платен данък върху наследствата, за платен данък върху превозни средства. /представя се решение от ТЕЛК/

 


Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

Забележка: Съгласно Чл.43. от Наредба N 9 за определянето и администрирането местните  такси и цени на услуги на територията на община Мадан, лицата с трайни увреждания се освобождавата от заплащане на такси за издаване на удостоверения за платен данък върху наследствата, за платен данък върху превозни средства. /представя се решение от ТЕЛК/

 


Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

Срок на изпълнение: служебно
Цена: безплатно

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:

 1. Декларация по образец (чл54, ал.1 от ЗМДТ);
 2. Документ за придобиване на МПС;
 3. Служебна книжка - част I;
 4. Документ за платен данък ПС;
 5. Документ за платен местен данък-2%.

 


Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Срок на изпълнение: служебно
Цена: безплатно

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:

 1. Декларация по образец (чл54 от ЗМДТ);
 2. Документ за придобиване на МПС;
 3. Служебна книжка - част I;
 4. Документ за платен данък ПС;
 5. Документ за платен местен данък-2%.

 


Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък

Срок на изпълнение: служебно
Цена: безплатно

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:

 1. Декларация по образец (чл. 61Н от ЗМДТ)

 


Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

 


Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

 


Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Срок на изпълнение: 7 дни
Цена: 1.30 лв.

Удостоверява факти и обстоятелства, налични в информационната система на общината. Издаването на този документ удостоверява на наличието или липсата на данъчни задължения към община Мадан. Издаденото удостоверение е валидно към датата на издаването му.

Необходими документи:

 

 1. искане по образец
 2. документ за самоличност
 3. документ за платена такса

 


Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Услугата е – обикновена и експресна

 


Търсене