ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Дата на публикуване: 25.01.2022 12:25

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

       В изпълнение на Решение 364/30.12.2021 г.  на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-22 от 21.01.2022 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.

О Б Я В Я В А

 

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 10.02.2022 г. в сградата на ОбА - Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 - за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

 1. Част от имот представляващ помещение, находящо се на ІV етаж от масивна сграда на четири етажа с идент.№46045.501.296.1, със застроена площ 297 кв.м., с административен адрес: гр.Мадан, ул. „Обединение” №16, разположена в имот с идент. №46045.501.296, за които е отреден УПИ ХІ - Обществено обслужване, в кв.42 по ПУП на гр.Мадан, с площ – 363 кв.м, който е със статут на частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №88/11.07.2007 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх.рег.№557/13.07.2007г., акт №136, том ІІ, за административен офис, а именно:
 • Помещение №2 с обща площ – 21 кв.м. и припадащи се ОБЩИ ЧАСТИ /коридори, стълбища и тоалетни – 40% на кв.м. от наетата площ/ с площ 8,4 кв.м. находящи се на ІV етаж от масивна сграда на четири етажа,  общо в размер на  29,40 кв.м.
 1. Квадратура – 29,40 кв.м.
 2. Предназначение - за административен офис;
 3. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение № 364/30.12.2021 г. по Протокол № 32 е 97,02 /деветдесет и седем лева и две стотинки/ лева с ДДС;
 4.  Размер на депозита – 97,02 /деветдесет и седем лева и две стотинки/ лева с ДДС;
 5. Стъпка за наддаване - 9,70 лева;
 6. Срок за отдаване – 5 /пет/ години;
 7. Начало на търга – 10.30 ч.

 

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

 • Заявление за участие;
 • Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интеренешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
 • Квитанция за закупени тръжни документи;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 • Декларация за оглед на имота, обект на търга;

 

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – гр. Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 50,00 лв. /петдесет лева/ от 27.01.2022 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч., до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114, в ОбА – гр. Мадан


V. Дата на повторния търг – 17.02.2022 г. от 10.30 ч. при същите условия.

 

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114

 

Търсене