ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
Обявление за Обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан.
09.01.2018

ОБЩИНА МАДАН,  във връзка с обявление публикувано на 14.12.17г. на интернет страницата на Община Мадан, по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА /Закон за нормативните актове/, ОБЯВЯВА:

Обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан.

 

МОТИВИ:

След изпълнение на проект „Изграждане на спортен комплекс – Многофункционална сграда в гр.Мадан, изграждане на спортни площадки и фитнес на открито в населените места на община Мадан” е изграден обект Спортен комплекс – Мадан.

С Решение №25 от 16.12.2015 г., Протокол №3, Общински съвет – Мадан определя организацията и формата на управление на Спортен комплекс – Мадан, да се осъществява чрез Общинско предприятие, създадено по смисъла на чл.52, ал.2 от Закона за общинската собственост. С цел гарантиране на устойчивост на финансирания проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Общинското предприятие следва да запази дейността за срок, не по-кратък от 21.11.2017 г.

Необходимо е залата, да бъде достъпна за всички желаещи да упражняват спортовете, за които е предвидена - жители на общината, спортни организации и гости на града, както и да се осигури ефективната й експлоатация и поддръжка.

Цените и типът на услугите предполагат достъпност за ползвателите, като формирането им е съобразено с възможностите на всички спортни организации и представители от различни социални групи. Цените на услугите са разработени при съобразяване с изразходваните средства за обезпечаване на мероприятия, както и покриване на разходите. След направено проучване за цените за ползване в подобни спортни бази на територията на страната, бе установено, че предлаганите в проекта са едни от най - ниските, което е предпоставка за по-добра конкурентоспособност.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 15.01.18г., 16:00 часа, в заседателна зала на ОбС – Мадан /IV-ти етаж/


ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 НА ОБС – МАДАН

 

Търсене