Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„Изпълнение на дейностите по информация и публичност, във връзка с изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“
12.03.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПОбява №6, публикувана на 12.03.2018г.Документация за участие, публикувана на 12.03.2018г.Техническа спецификация, публикувана на 12.03.2018г.ЕЕДОП, публикуван на 12.03.2018г.Образци, публикувани на 12.03.2018г.Проект на договор, публикуван на 12.03.2018г.Разяснения по постъпили въпроси, публикувано на 14.03.2018г.

Упражняване на Авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан ”
28.02.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОПОбява №5, публикувана на 28.02.20018г.Документация за участие, публикувана на 28.02.2018г.Технически проекти, публикувани на 28.02.2018г.Образец №14- Проект на договор, публикуван на 28.02.2018г.Образец №15, Техническа спецификация, публикуван на 28.02.2018г.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 09.03.2018г.

„Упражняване на Авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан”
28.02.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОПОбява №4, публикувана на 28.02.2018г.Документация за участие, публикувана на 28.02.2018г.Технически проекти, публикувани на 28.02.2018г.Образец №14- Проект на договор, публикуван на 28.02.2018г.Образец №15- Техническа спецификация, публикуван на 28.02.2018г.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 09.03.2018г.

"Консултантски услуги, свързани с управление на проект: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан”
23.02.2018
Решение №7 с ID 831701, публикувано на 23.02.2018г.Обявление с ID 831702, публикувано на 23.02.2018г.Документация за участие, публикувана на 23.02.2018г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 28.02.2018г.Документация (коригирана), публикувана на 28.02.2018г.

Упражняване на Авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан ”
23.02.2018
Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПОбява №3 с ID 9073263, публикувана на 23.02.2018г.Документация за участие, публикувана на 23.02.2018г.Технически проекти, публикувани на 23.02.2018г.Образец №14- Проект на договор, публикуван на 23.02.2018г.Образец №15- Техническа спецификация, публикувана на 23.02.2018г.Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка, публикувано на 28.02.2018г.

„Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан”
23.02.2018
Решение №6 с ID 831697 , публикувано на 23.02.2018г.Обявление с ID 831698, публикувано на 23.02.2018г.Документация за участие, публикувана на 23.02.2018г.Технически проекти, публикувани на 23.02.2018г.Образци, публикувани на 23.02.2018г.Проект на договор, публикуван на 23.02.2018г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 28.02.2018г.Документация (коригирана), публикувана на 28.02.2018г.Разяснение във връзка с постъпили въпроси, публикувано на 15.03.2018г.

Търсене