Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР , ЗА СТРОЕЖИ: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН“
17.05.2018
Решение №17/17.05.2018г. с ID 847440, публикувано на 18.05.2018г.Обявление с ID 847455, публикувано на 18.05.2018г.Документация за участие, публикувана на 18.05.2018г.Техническа спецификация, публикувана на 18.05.2018г.ПУП, публикувани на 18.05.2018г.ПИП, публикувани на 18.05.2018г.Методика за оценка, публикувана на 18.05.2018г.Образци за участие, публикувани на 18.05.2018г.еЕЕДОП, публикуван на 18.05.2018г.Образци за сключване на договор, публикувани на 18.05.2018г.Проект на договор, публикуван на 18.05.2018г.

„Инженеринг – изготвяне на работен проект, изграждане на инсталация за компостиране, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството на територията на РДБО - Мадан“
17.05.2018
Решение за откриване на процедура №16/17.05.2018г. с ID 847414, публикувано на 21.05.2018г.Обявление за поръчка с ID 847426, публикувано на 21.05.2018г.Документация за участие, публикувана на 21.05.2018г.Техническа спецификация, публикувана на 21.05.2018г.ПИП, публикувани на 21.05.2018г.ПУП, публикувани на 21.05.2018г.Методика за оценка, публикувана на 21.05.2018г.Образци за участие, публикувани на 21.05.2018г.еЕЕДОП, публикуван на 21.05.2018г.Образци за сключване на договор, публикувани на 21.05.2018г.Проект на договор, публикуван на 21.05.2018г.

„ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН“
04.05.2018
Решение №14/04.05.2018г., с ID: 845534, публикувано на 08.05.2018г.Обявление с ID:845538, публикувано на 08.05.2018г.Документация за участие, публикувана на 08.05.2018г.Техническа спецификация, публикувана на 08.05.2018г.ПУП, публикувани на 08.05.2018г.ПИП, публикувани на 08.05.2018г.Методика за оценка, публикувана на 08.05.2018г.Образци за участие, публикувани на 08.05.2018г.еЕЕДОП, публикуван на 08.05.2018г.Образци за сключване на договор, публикувани на 08.05.2018г.Проект на договор, публикуван на 08.05.2018г.

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“
27.04.2018
Информация за публикувана н профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПОбява №7, публикувана на 27.04.2018г.Технически спецификации, публикувани на 27.04.2018г.Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, публикувани на 27.04.2018г.Проект на договор, публикуван на 27.04.2018г.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 27.04.2018г.Образец на документ за обществена поръчка, публикуван на 27.04.2018г.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, публикувана на 27.04.2018г.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП, публикувана на 27.04.2018г.Предложение за изпълнение на поръчката, публикувано на...

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Мадан, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения с работни наименования: - „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – гр. Мадан“; -„Обновяване и изграждане на площи за широко обществено ползване в град Мадан”; -„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан”,
26.03.2018
Решение №13 с ID 838185, публикувано на 26.03.2018г.Обявление с ID 838187, публикувано на 26.03.2018г.Документация за участие, публикувана на 26.03.2018г.

Покана по чл. 191, ал.1, т. 1 от ЗОП за представяне на оферта в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан ”
26.03.2018
Покана по чл. 191, ал.1, т. 1 от ЗОП до "ГЕОРГИЕВ И СИЕ" ООД, публикувана на 26.03.2018г.Документация за участие, публикувана на 26.03.2018г.Технически проекти, публикувани на 26.03.2018г.Образец №14- Проект на договор, публикуван на 26.03.2018г.Образец №15- Техническа спецификация, публикувана на 26.03.2018г.Протокол от работата на комисията, публикуван на 03.05.2018г.

Търсене