Мадан в медиите
ДОКЛАД ЗА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2017
12.02.2018

След утвърждаването на извършената Междинна оценка на Плана за развитие на община Мадан от Общински съвет – град Мадан на заседаниe, проведено на 24.01.2018 г., Протокол № 38 и на основание разпоредбите на чл. 42,  ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, представяме на Вашето внимание доклада за резултатите от оценката - ТУК

Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Мадан е документ, който цели да представи степента на изпълнение на заложените цели и приоритети, както и реално достигнатото ниво на развитие на общината, спрямо предишния период на планиране и развитие. Оценката дава възможност да се формулират изводи и препоръки относно същността и начина на изпълнение на общинския план за развитие, които да бъдат взети предвид при изпълнението на плана за развитие за периода 2018-2020 г.

Главната цел на междинната оценка е да подпомогне цялостното управление на ОПР, неговото актуализиране и ако е необходимо - неговото преориентиране, а също да осигури информация за подобряване на изпълнението на плана и в частност - подобряване на координацията и мониторинга по неговото изпълнение.

Конкретните цели на междинната оценка на изпълнението на ОПР на Община Мадан са:

  • представяне на резултатите от постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите заложени в ОПР за периода 2014-­2017 г;
  • оценка на съответствието на Плана с настъпилите промени на национално ниво и ниво ЕС;
  • оценка на ефективността и ефикасността на използваните за периода финансови ресурси за постигане на целите на ОПР на община Мадан;
  • препоръки за изпълнението на ОПР до края на 2020 г., в т.ч. и необходимостта от актуализации и промени;
  • препоръки за разработване на ОПР на общината за периода след 2020 г;
  • осигуряване на необходимата публичност на резултатите от междинната оценка.

 

Търсене