ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
Обявление Кабелна линия 20kV село Леска мах.Чиевска-мах.Кориите
15.02.2018

Община Мадан на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП-парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект „Кабелна линия 20kV от МТП – Чиевци до нов МТП в землище с.Леска“,  община Мадан.

Трасето на кабелната линия ще преминава, съгласно представеният регистър, през :

  • Имот №1379 в землището на с.Леска - с начин на трайно ползване /НТП/: полски път; вид собственост: Общинска публична; собственост на Община Мадан; дължина на трасето в имота 868,25м.; площ с ограничения в ползването заета от обекта 0,869 дка.

Обекта е с обща дължина на трасето 868,25м. и ширина на сервитутната ивица -1,00м. /по 0,50м. от двете страни на оста/.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” бр.14/13.02.2018 год., считано от 13.02.2018 год. до 14.03.2018 год. включително, заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – план за регулация до Общинска администрация - гр.Мадан, ул.”Обединение”№14.

Търсене