ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
Обявление за предстоящо отчуждаване на части от недвижими имоти
16.03.2018
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
ОБЯВЛЕНИЕ
За предстоящо отчуждаване на части от недвижими имоти – частна собственост, попадащи в терена на  „Микроязовир с.Букова поляна“, общ. Мадан.
            На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решение№ 496/21.02.2018 г.на ОбС – Мадан,


УВЕДОМЯВАМ :

            Собствениците на части от поземлени имоти, попадащи в обхвата на реализация на обект: „Ремонт на микроязовир Букова поляна, община Мадан“, за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно одобрен ПУП, предвиждащ изграждане обект публична общинска собственост, както следва:

№ по ред

 

Поземлен имот 

 

Собственици

 

Обща площ на имота

 

Засегната площ

 

Начин на трайно ползване

Стойност на обезщете- нието

1.        

06937.0.158

Исмаил Хасанов Кадиров

0.889 дка

0.024 дка

ливада

57,00

2.        

06937.0.150

Тодор Стефанов Деянов

1.279 дка

0.537 дка

нива

1282,00

3.        

06937.1.339

Рамадан Мехмедов Софтев

0.131 дка

0.027

нива

64,00

4.        

06937.0.871

Недялко Симеонов Андреев

2.561 дка

0.686 дка

ливада

1638,00

5.        

06937.0.173

Наследници на Хакиф Алиев Шекиров

1.436 дка

0.296 дка

нива

707,00

6.        

06937.0.174

Азис Бекиров Хасанов

1.585 дка

0.166 дка

нива

396,00

7.        

06937.0.132

Шериф Алиев Шекиров

0.378 дка

0.112 дка

нива

272,00

8.        

06937.0.132

Шериф Алиев Шекиров

0.378 дка

0.112 дка

нива

267,00

9.        

06937.0.160

Рамадан Мехмедов Софтев

0.455 дка

0.227 дка

нива

542,00

10.     

06937.0.151

наследници на Кемил Хасанов Шекиров

0.514 дка

0.514 дка

ливада

1227,00

 

Цената на засегнатите имоти е освободена от ДДС.

Търсене