Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Мадан, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения с работни наименования: - „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – гр. Мадан“; -„Обновяване и изграждане на площи за широко обществено ползване в град Мадан”; -„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан”,
26.03.2018
Търсене