Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Инженеринг – изготвяне на работен проект, изграждане на инсталация за компостиране, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството на територията на РДБО - Мадан“
17.05.2018
Решение за откриване на процедура №16/17.05.2018г. с ID 847414, публикувано на 21.05.2018г.
Обявление за поръчка с ID 847426, публикувано на 21.05.2018г.
Документация за участие, публикувана на 21.05.2018г.
Техническа спецификация, публикувана на 21.05.2018г.
ПИП, публикувани на 21.05.2018г.
ПУП, публикувани на 21.05.2018г.
Методика за оценка, публикувана на 21.05.2018г.
Образци за участие, публикувани на 21.05.2018г.
еЕЕДОП, публикуван на 21.05.2018г.
Образци за сключване на договор, публикувани на 21.05.2018г.
Проект на договор, публикуван на 21.05.2018г.
Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 25.09.2018г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 31.10.2018г.
Протокол №2 от 08.10.2018г., публикуван на 13.11.2018г.
Протокол №3 от 06.11.2018г., публикуван на 13.11.2018г.
Доклад от работата на комисията, публикуван на 13.11.2018г.
Решение №36 от 13.11.2018г. за определяне на изпълнител, публикувано на 13.11.2018г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 11.01.2019г.
Договор №18-У-090/20.12.2018г., публикуван на 11.01.2019г.
Приложения към Договор №18-У-090/20.12.2018г., публикувани на 11.01.2019г.
Търсене