ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВА
19.06.2018

Общинска администрация град Мадан уведомява жителите на общината, че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00  часа  в  стая 215 на  ОбА  гр. Мадан  могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда  за инвестиционно предложение:  

„Автосервиз и площадка за третиране на отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло, ИУМПС, НУБА“, в УПИ 1559, кв. 35 по плана на с. Лещак, общ. Мадан, обл. Смолян с възложител: „САВА ЕКО БГ 15” ООД, ул. „Родопи” № 2, с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян.

 Информацията ще бъде на разположение в периода от 19.06.2018 год. до 02.07.2018 год. включително.

    

Становища и възражения от заинтересованите лица могат да се подават в писмен вид до  02.07.2018 год.  в  ОбА - Мадан, стая 201.

Търсене