Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Рехабилитация на главен път за с. Равнил - Общински път № SML 3137 /ІІІ-865, Леска - п.к. Стояново/ - Равнил от км.0+600 до км. 2+600, дължина на участъка 2000 м“.
24.08.2018
Решение №25 за откриване на процедура, публикувано на 24.08.2018г.
Обявление за поръчка, публикувано на 24.08.2018г.
Документация за обществена поръчка, публикувана на 24.08.2018г.
Технически спецификации, публикувани на 24.08.2018г.
Обяснителна записка, публикувана на 24.08.2018г.
Количествена сметка, публикувана на 24.08.2018г.
Схема на общински път SML3137 III-865, публикувана на 24.08.2018г.
Указания за подготовка на офертите, публикувани на 24.08.2018г.
Проект на договор, публикуван на 24.08.2018г.
Образци, публикувани на 24.08.2018г.
Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 24.08.2018г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 18.10.2018г.
Протокол №1 от 26.09.2018г., публикуван на 24.10.2018г.
Протокол №2 от 27.09.2018г., публикуван на 24.10.2018г.
Протокол №3 от 12.10.2018г., публикуван на 24.10.2018г.
Протокол №4 от 23.10.2018г., публикуван на 24.10.2018г.
Протокол №5 от 23.10.2018г., публикуван на 24.10.2018г.
Решение №34 от 24.10.2018г. за определяне на изпълнител, публикувано на 24.10.2018г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 12.12.2018г.
Договор №18-СВ-035/22.11.2018г. , публикуван на 12.12.2018г.
Приложения към Договор № 18-СВ-035/22.11.2018г., публикувани на 12.12.2018г.
Търсене