ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ
18.04.2019

ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на община Мадан, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на нова Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Мадан.

Предоставям на Вашето внимание Мотивиран доклад за приемането на нова наредба и проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан

 

МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН

  1. Причини за приемане на нова Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан.

С Решение № 121 по адм.д.№12/2019г. на Административен съд – Смолян е отменена Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан, приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с  Решение  № 367,  протокол  № 28  от  21.06.2017 г. година   на  Общински  съвет – Мадан.

Обществените отношения уредени в наредбата са свързани с  поддържането и опазването на обществения ред и осигуряване на условия за спокойно обитаване, труд и отдих на гражданите, както и обществените отношения свързани с опазване на общинската собственост на територията на община Мадан.

Съгласно чл.44, ал.1 т.4 едно от задълженията на кмета на общината е опазването на обществения ред на територията на общината. Един от способите за въздействие над противообществените прояви и начин за превенция, както и опазване на общинската собственост е прилагането на  Наредбата за осигуряване на обществения ред на територията на община Мадан.

В наредбата е регламентиран легалния начин за осъществяване на спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, както и сватбени, семейни и фирмени тържества, на открити общински имоти, което ще гарантира спокойствието на гражданите.

В разпоредбите, касаещи контрола и санкциите по тази наредба, са дефинирани допълнително интервали на санкциите и са предвидени санкции за повторно нарушение на база тежестта на всяко нарушение, за да се гарантира пропорционален, справедлив и възпиращ ефект от прилагането на наредбата.

  1. Цели, които се поставят с Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан.

Постигне максимална актуалност на текстовете на Наредбата и премахване на противоречията с нормативни актове от по-висока степен.  От друга страна се цели да се засили усещането за грижа на държавата и в частност на общината за гарантиране и осигуряване на техните права, за сигурен и спокоен живот. С предлаганите промени се цели не само подобряване на обществения ред, но и превенция на противообществените прояви и защита сигурността на гражданите на община Мадан.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан.

Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредба № 1.

  1. Очаквани резултати от приемане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан.

Очаква се проекта на Наредба да осигури защита на правата и интересите на гражданите и гостите на община Мадан, чрез прилагане на модерна нормативна уредба.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящото предложение за проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Мадан е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и тези на европейското законодателство.

Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА).

В горепосочения срок от публикуването на настоящето предложение на интернет страницата на община Мадан се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища в писмен вид на адрес:

гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или

e-mail: madanoba@gmail.com.

Приложение: Проект на Наредба №1

Търсене