ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА №14 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН.
24.07.2019

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.77 във вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,

ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,

всички заинтересовани лица и организации, че в 30 дневен срок, от публикуване на настоящето обявление, могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на  община Мадан.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения.
 
  1. Причини, които налагат приемането на нова Наредба №14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мадан:
 
С Решение № 187 по адм.д.№160/2019г. на Административен съд – Смолян е отменена Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мадан, приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с  Решение  № 61,  протокол  № 9  от  21.03.2012 г.   на  Общински  съвет – Мадан. Необходима е и по-висока степен на защита на зелената система, с оглед опазването и и задоволяване интересите на населението.При разработването на проекта на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на  община Мадан, са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидираност, пропорционалност и стабилност.
 
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мадан, с оглед усъвършенстване на нормативната уредба с местно значение, с цел по-висока степен на защита на зелената система.
 
Принципът на обоснованост–обосновано е приемането на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мадан, тъй като прецизирането на разпоредбите ще улесни практическото й приложение.
 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени-проектът с мотивите на проекта за нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мадан е публикуван на интернет – страницата на община Мадан за становища и предложения от заинтересуваните групи.
 
Принципът на съгласуваност –Проектът на нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мадан с мотивите, чрез интернет страницата на община Мадан, публично са предоставени на заинтересованите групи, като ще бъдат взети предвид направени в хода на обсъждането предложения.
 
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Проектът на нова Наредба, прецизира текстовете на отменената Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мадан. Контролът по прилагане изискванията на Наредбата се извършва от специалисти/експерти в Общинска администрация - Мадан.
  1. Цел на Наредбата
Да се синхронизира местната Наредба и чрез актуализацията да я приведе в съответствие с нормативни актове от по-висока степен на действащото национално законодателство, на обществените отношения свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазването и развитието на зелената система в община Мадан.
 
III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата
Не са необходими повече от предвижданите годишно финансови средства за провеждане на мероприятия за поддържане, развитие и опазване на зелените площи на територията на общината.
 
  1. Очаквани резултати
Изясняване на правата и задълженията на физическите и юридическите лица, собственици или ползватели на частни имоти, в чиито граници има реализирано озеленяване с дълготрайна декоративна растителност и останалите жители на общината по отношение на отговорното опазване и развитие на зелената система на община Мадан.
 
  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганите промени в нова Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мадан са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.
  
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, община Мадан, чрез настоящото обявление, ведно с приложенията към него, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова Наредба на e-mail адрес:  madanoba@gmail.com или на адрес: гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14


Приложения:
1. Приложения към Наредба № 14
2. Докладна записка
3. Проект на Наредба 14

Търсене