Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Доставка на лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора“ по проект № BG05M9OP001-2.040-0104-C01 „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“
31.07.2019
Търсене