Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Мадан за зимния период до 31.03.2020 г.“, с двадесет и две обособени позиции"
06.12.2019
На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз І.Документацията за участие е публикувана, както следва: І.1-Изпратено на 05.12.2019г. (четвъртък), публикувано на 09.12.2019г. (понеделник) в РОП на АОП - ТУКРешение за откриване на процедураОбявление за поръчкаI.2-Публикация на 10.12.2019г. (вторник)  в Официален вестник на Европейския съюз: ТУКІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 10.12.2019 г....

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“
31.10.2019
1. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка, публикувано на 01.11.2019г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 01.11.2019г.3. Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.11.2019г.4. Технически спецификации, публикувани на 01.11.2019г.5. Инвестиционни проекти, публикувани на 01.11.2019г.5.1 Проект за обособена позиция № 15.2 Проект за обособена позиция № 25.3 Проект за обособена позиция № 35.4 Проект за обособена позиция № 45.5 Проект за обособена позиция № 56. Количествено - стойностни сметки, публикувани на 01.11.2019г.6.1 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 16.2 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 26.3 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 36.4 Количествено...

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА”, ГРАД МАДАН“.
31.10.2019
1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 01.11.2019г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 01.11.2019г.3. Документация за обществената поръчка, публикувана 01.11.2019г.4. Технически спецификации, публикувани на 01.11.2019г.5. Количествено - стойностна сметка, публикувана на 01.11.2019г.6. План с разположение на оборудването, публикуван на 01.11.2019г.7. Указния за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, публикувани на 01.11.2019г.8. Проект на Договор, публикуван на 01.11.2019г.9. Образци на документи, публикувани на 01.11.2019г.10. Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 01.11.2019г.11. Решение за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка, публикувано на 21.11.2019г.12. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 11.12.2019г.

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“
31.10.2019
1. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка, публикувано на 01.11.2019г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 01.11.2019г.3. Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.11.2019г.4. Техническо задание, публикувано на 01.11.2019г.5. Технически спецификции за строителство, публикувани на 01.11.2019г.6. Инвестиционни проекти6.1 Проекти за обособена позиция № 16.2 Проекти за обособена позиция № 26.3 Проекти за обособена позиция № 36.4 Проекти за обособена позиция № 46.5 Проекти за обособена позиция № 57. Количествено - стойностни сметки7.1 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 17.2 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 27.3 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 37.4 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 47.5 Количествено...

„Изпълнение на информационни и рекламни дейности и събития по проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” / „Sustainable eco-cultural valorization of mines and quarries sites in the cross-border area“, акроним: „Terra-Mine”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България” 2014-2020 г.“
31.10.2019
1. Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 31.10.2019г.2. Обява за обществена поръчка, публикувана на 31.10.2019г.3. Техническо задание, публикувано на 31.10.2019г.4. Указания и изисквания, публикувани на 31.10.2019г.5. Проект на договор, публикуван на 31.10.2019г.6. Образци на документи, публикувани на 31.10.2019г.

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“-ГР. МАДАН“
29.10.2019
Решение за откриване на процедура, публикувано на 29.10.2019г.Обявление за поръчка, публикувано на 29.10.2019г.Документация за участие, публикувана на 29.10.2019г.Документ на ЕЕДОП, публикуван на 29.10.2019г.Техническа спецификация, публикувана на 29.10.2019г.Технически проект, публикуван на 29.10.2019г.Образци на документи, публикувани на 29.10.2019г.Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, публикувана на 29.10.2019г.Проект на договор, публикуван на 29.10.2019г.Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 28.11.2019г.Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 16.12.2019г.Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 30.12.2019г.Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 30.12.2019г.Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.60а от ППЗОП, публикуван на 30.12.2019г.Решение за...

Търсене