Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан“
26.09.2019
1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 26.09.2019г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 26.09.2019г.3. Документация за участие, публикувана на 26.09.2019г.4. Образец на ЕЕДОП, публикуван на 26.09.2019г.5. Проект на договор, публикуван на 26.09.2019г.6. Образци на документи, публикувани на 26.09.2019г.7. Техническа спецификация, публикувана на 26.09.2019г.8. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, публикувана на 26.09.2019г.9. Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувано на 11.10.2019г.

„Периодични доставки на горива за зареждане на моторните превозни средства на община Мадан чрез покупки от търговски обекти (бензиностанции) посредством карти за безкасово плащане“
05.09.2019
1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 05.09.2019г. 2. Договор за борсово представителство, публикуван на 05.09.2019г.3. Поръчка спецификация към Договор за борсово представителство, публикувана на 05.09.2019г.

„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ - гр. Мадан”
28.08.2019
1. Решение за откриване на процедура2. Обявление за поръчка3. Документация за участие4. Техническа спецификация5. Образец ЕЕДОП6. Методика за определяне комплексна оценка на офeртите7. Образци на документи8. Приложение КСС9. Проект на договор10.Технически проект11.Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 09.09.2019г.12. Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 07.10.2019г.13. Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 18.10.2019г.

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА В ОБЩИНА МАДАН“
16.08.2019
1. Решение за откриване на обществена поръчка, публикувано на 16.08.2019г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 16.08.2019г.3. Техническо задание, публикувано на 16.08.2019г.4. Документация за участие, публикувана на 16.08.2019г.5. Проект на договор, публикуван на 16.08.2019г.6. Образци на документи, публикувани на 16.08.2019г.7. Съобщение, публикувано на 30.08.2019г.8. Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 30.09.2019г.9. Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 07.10.2019г.10. Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 07.10.2019г.11. Решение за избор на изпълнител, публикувано на 07.10.2019г.

„Доставка на лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора“ по проект № BG05M9OP001-2.040-0104-C01 „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“
31.07.2019
1.Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 31.07.2019г.2.Обява № 8 за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 31.07.2019г.3.Документация за участие, публикувана на 31.07.2019г.4.Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 13.08.2019г.5.Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 19.08.2019г.6.Протокол от работата на комисията, публикуван на 27.08.2019г.

„Обзавеждане и оборудване на помещения за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“
12.07.2019
1.Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 12.07.2019г.2.Обява № 7 за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 12.07.2019г.3.Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, публикувани на 12.07.2019г.4.Образци на документи, публикувани на 12.07.2019г.5.Техническа спецификация, публикувана на 12.07.2019г.6.Проект на договор, публикуван на 12.07.2019г.6.1 Техническа спецификация към договор, публикувана на 12.07.2019г.7.Приемо-предавателен протокол, публикуван на 12.07.2019г.8.Протокол за монтаж, публикуван на 12.07.2019г.9.Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.08.2019г.10.Договор с приложения, публикуван на 08.10.2019г.

Търсене