Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. МИТОВСКА, ОБЩИНА МАДАН“; и Обособена позиция № 2: ,,РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. ДИРАЛО, ОБЩИНА МАДАН“.
11.02.2020
1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 12.02.2020 г.2. Обява за обществена поръчка, публикувана на 12.02.2020 г.3. Технически спецификации, публикувани на 12.02.2020 г.4. Количествена сметка за Обособена позиция № 1, публикувана на 12.02.2020 г.5. Количествена сметка за Обособена позиция № 2, публикувана на 12.02.2020 г.6. Указания и изисквания, публикувани на 12.02.2020 г.7. Проект на договор, публикуван на 12.02.2020 г.8. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, публикувана на 12.02.2020 г.9. Образци на документи, публикувани на 12.02.2020 г.

„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИЯ И СТРУКТУРИ НА ОБЩИНА МАДАН“.
11.02.2020
1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 11.02.2020г.2. Обява за обществена поръчка, публикувана на 11.02.2020г.3. Техническо задание, публикувано на 11.02.2020г.4. Указания и изисквания, публикувани на 11.02.2020г.5. Проект на договор, публикуван на 11.02.2020г.6. Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 11.02.2020г.7. Образци на документи, публикувани на 11.02.2020г.

„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Мадан за зимния период до 31.03.2020 г.“, с двадесет и две обособени позиции"
06.12.2019
На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз І.Документацията за участие е публикувана, както следва: І.1-Изпратено на 05.12.2019г. (четвъртък), публикувано на 09.12.2019г. (понеделник) в РОП на АОП - ТУКРешение за откриване на процедураОбявление за поръчкаI.2-Публикация на 10.12.2019г. (вторник)  в Официален вестник на Европейския съюз: ТУКІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 10.12.2019 г....

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“
31.10.2019
1. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка, публикувано на 01.11.2019г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 01.11.2019г.3. Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.11.2019г.4. Технически спецификации, публикувани на 01.11.2019г.5. Инвестиционни проекти, публикувани на 01.11.2019г.5.1 Проект за обособена позиция № 15.2 Проект за обособена позиция № 25.3 Проект за обособена позиция № 35.4 Проект за обособена позиция № 45.5 Проект за обособена позиция № 56. Количествено - стойностни сметки, публикувани на 01.11.2019г.6.1 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 16.2 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 26.3 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 36.4 Количествено...

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА”, ГРАД МАДАН“.
31.10.2019
1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 01.11.2019г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 01.11.2019г.3. Документация за обществената поръчка, публикувана 01.11.2019г.4. Технически спецификации, публикувани на 01.11.2019г.5. Количествено - стойностна сметка, публикувана на 01.11.2019г.6. План с разположение на оборудването, публикуван на 01.11.2019г.7. Указния за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, публикувани на 01.11.2019г.8. Проект на Договор, публикуван на 01.11.2019г.9. Образци на документи, публикувани на 01.11.2019г.10. Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 01.11.2019г.11. Решение за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка, публикувано на 21.11.2019г.12. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 11.12.2019г.

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“
31.10.2019
1. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка, публикувано на 01.11.2019г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 01.11.2019г.3. Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.11.2019г.4. Техническо задание, публикувано на 01.11.2019г.5. Технически спецификции за строителство, публикувани на 01.11.2019г.6. Инвестиционни проекти6.1 Проекти за обособена позиция № 16.2 Проекти за обособена позиция № 26.3 Проекти за обособена позиция № 36.4 Проекти за обособена позиция № 46.5 Проекти за обособена позиция № 57. Количествено - стойностни сметки7.1 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 17.2 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 27.3 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 37.4 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 47.5 Количествено...

Търсене