Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за облекло за работниците и служителите в общинските администрация и структури на община Мадан“
28.02.2019
1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 28.02.2019г.2. Обявление за възлагане на поръчка, публикувано на 28.02.2019г.3. Документация, публикувана на 28.02.2019г.4. Техническо задание, публикувано на 28.02.2019г.5. Указания, публикувани на 28.02.2019г.6. Проект на договор, публикувано на 28.02.2019г.7. Образци, публикувани на 28.02.2019г.8. Методика, публикувана на 28.02.2019г. 9. Разяснение №1 до всички участници, публикувано на 14.03.2019г10. Разяснение № 2 до всички участници, публикувано на 15.03.2019г11. Разяснение № 3 до всички участници, публикувано на 18.03.2019г

"ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА НА РСУО-МАДАН"
28.02.2019
І.Документацията за участие е публикувана, както следва: І.1-Обявление, изпратено  на 28.02.2019г. (четвъртък), публикувано на 05.03.2019г. (вторник) в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК  І.2-Решение и обявление, изпратени на 28.02.2019г. (четвъртък), публикувани на 04.03.2019г. (понеделник)  в РОП на АОП: ТУК ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 05.03.2019 г. (вторник), както следва: 1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 05.03.2019г2. Обявление за поръчка, публикувано на 05.03.2019г.3. Документация за участие, публикувана на 05.03.2019г.4. Техническа спецификация, публикувана на 05.03.2019г.5. Образци за участие, публикувани на 05.03.2019г.5.1. Образец ЕЕДОП, публикуван на 05.03.2019г.5.2. Образци за участие, публикувани на 05.03.2019г.5.3. Проект на...

„Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за работниците и служителите в общинските администрация и структури на община Мадан“
28.02.2019
1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 28.02.2019г.2. Обявление за възлагане на поръчка, публикувано на 28.02.2019г.3. Документация, публикувана на 28.02.2019г.4. Техническо задание, публикувано на 28.02.2019г.5. Указания, публикувани на 28.02.2019г.6. Проект на договор, публикувано на 28.02.2019г.7. Образци, публикувани на 28.02.2019г.8. Методика, публикувана на 28.02.2019г. 9. Разяснение №1 до всички участници, публикувано на 14.03.2019г10.Разяснение №2 до всички участници, публикувано на 15.03.2019г11.Разяснение № 3 до всички участници, публикувано на 18.03.2019г

„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в гр. Мадан, ул. Аврамовска (дължина 800 м, обща площ - 2150 м2)“
28.02.2019
1.Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2.Обява №5 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 28.02.2019г.3.Техническа спецификация, публикувана на 28.02.2019г.4. КСС , публикувана на 28.02.2019г.5. Указания и изисквания, публикувани на 28.02.2019г6. Проект на договор, публикуван на 28.02.2019г7. Методика, публикувана на 28.02.2019г.8. Образци, публикувани на 28.02.2019г.9. Схема, публикувана на 28.02.2019г.10. Информация за удължаване срока на подаване на оферти, публикувана на 18.03.2019г.

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, по обособени позиции”
28.02.2019
1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 05.03.2019г2. Обявление за поръчка, публикувано на 05.03.2019г.3. Документация за участие, публикувана на 05.03.2019г.4. Маршрутни разписания, публикувани на 05.03.2019г.5. Приложение ЕЕДОП, публикувано на 05.03.2019г.6. Разяснение до всички участници , публикувано на 20.03.2019г7. Маршрутно разписание на автобусна линия Мадан -Върбина, публикувано на 20.03.2019г.8. Маршрутно разписание на автобусна линия Мадан -Арпаджик, публикувано на 20.03.2019г.9. Разяснения по повод зададени от участниците въпроси, публикувани на 21.03.2019г10.Разяснения по повод зададени от участниците въпроси и приложени маршрутни разписания, публикувани на 22.03.2019г

„Рехабилитация на тротоари и подмяна на бордюри гр. Мадан, ул. „Република“ с дължина 395м, ул. „Явор“ с дължина 392 м. и ул. „Перелик“ с дължина 55 м. обща площ 1553 м2”
28.02.2019
1.Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП2.Обява №4 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 28.02.2019г.3.Техническа спецификация, публикувана  на 28.02.2019г.4.Количествена сметка, публикувана  на 28.02.2019г.5.Проект на договор, публикуван на 28.02.2019г.6.Образци, публикувани на 28.02.2019г.7. Схема, публикувана на 28.02.2019г.

Търсене