Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3143 ОТ КМ 1+276.77 ДО КМ 2+818.18, С. ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“
26.03.2020
1. Решение за откриване на поръчка, публикувано на 26.03.2020 г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 26.03.2020 г.3. Документация за обществената поръчка, публикувана на 26.03.2020 г.4. Технически спецификации, публикувани на 26.03.2020 г.5. Количествена сметка - I етап, публикувана на 26.03.2020 г.6. Количествена сметка - II етап, публикувана на 26.03.2020 г.7. Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, публикувана на 26.03.2020 г.8. Проект на договор, публикуван на 26.03.2020 г.9. Образци на документи, публикувани на 26.03.2020 г.10. Методика за оценка, публикувана на 26.03.2020 г.

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА В КВ. БАТAНЦИ, ГРАД МАДАН“
26.03.2020
1. Решение за откриване на поръчка, публикувано на 26.03.2020 г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 26.03.2020 г.3. Документация за обществената поръчка, публикувана на 26.03.2020 г.4. Технически спецификации, публикувани на 26.03.2020 г.5. Инвестиционни проекти, публикувани на 26.03.2020 г.6. Количествена сметка, публикувана на 26.03.2020 г.7. Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, публикувана на 26.03.2020 г.8. Проект на договор, публикуван на 26.03.2020 г.9. Образци на документи, публикувани на 26.03.2020 г.10. Методика за оценка, публикувана на 26.03.2020 г.

„РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИ СТАИ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН ЧИЛОВ“ ЕООД, ГР. МАДАН“.
09.03.2020
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 09.03.2020г.Обява за обществена поръчка, публикувана на 09.03.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 09.03.2020 г.Количествена сметка, публикувана на 09.03.2020 г.Указания и изисквания, публикувани на 09.03.2020 г.Проект на договор, публикуван на 09.03.2020 г.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 09.03.2020 г.Образци на документи, публикувани на 09.03.2020 г.Разяснение № 1, към получен  въпрос по условията на обществената поръчка, публикуван на 09.30.2020г. 

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. МИТОВСКА, ОБЩИНА МАДАН“; и Обособена позиция № 2: ,,РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. ДИРАЛО, ОБЩИНА МАДАН“.
11.02.2020
1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 12.02.2020 г.2. Обява за обществена поръчка, публикувана на 12.02.2020 г.3. Технически спецификации, публикувани на 12.02.2020 г.4. Количествена сметка за Обособена позиция № 1, публикувана на 12.02.2020 г.5. Количествена сметка за Обособена позиция № 2, публикувана на 12.02.2020 г.6. Указания и изисквания, публикувани на 12.02.2020 г.7. Проект на договор, публикуван на 12.02.2020 г.8. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, публикувана на 12.02.2020 г.9. Образци на документи, публикувани на 12.02.2020 г.10. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 26.02.2020...

„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИЯ И СТРУКТУРИ НА ОБЩИНА МАДАН“.
11.02.2020
1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 11.02.2020г.2. Обява за обществена поръчка, публикувана на 11.02.2020г.3. Техническо задание, публикувано на 11.02.2020г.4. Указания и изисквания, публикувани на 11.02.2020г.5. Проект на договор, публикуван на 11.02.2020г.6. Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 11.02.2020г.7. Образци на документи, публикувани на 11.02.2020г.8. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 26.02.2020 г.

„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна и улична мрежа на територията на Община Мадан за зимния период до 31.03.2020 г.“, с двадесет и две обособени позиции"
06.12.2019
На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз І.Документацията за участие е публикувана, както следва: І.1-Изпратено на 05.12.2019г. (четвъртък), публикувано на 09.12.2019г. (понеделник) в РОП на АОП - ТУКРешение за откриване на процедураОбявление за поръчкаI.2-Публикация на 10.12.2019г. (вторник)  в Официален вестник на Европейския съюз: ТУКІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 10.12.2019 г....

Търсене