Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„Рехабилитация на главен път за с. Равнил - Общински път № SML 3137 /ІІІ-865, Леска - п.к. Стояново/ - Равнил от км.0+600 до км. 2+600, дължина на участъка 2000 м“.
24.08.2018
Решение №25 за откриване на процедура, публикувано на 24.08.2018г.Обявление за поръчка, публикувано на 24.08.2018г.Документация за обществена поръчка, публикувана на 24.08.2018г.Технически спецификации, публикувани на 24.08.2018г.Обяснителна записка, публикувана на 24.08.2018г.Количествена сметка, публикувана на 24.08.2018г.Схема на общински път SML3137 III-865, публикувана на 24.08.2018г.Указания за подготовка на офертите, публикувани на 24.08.2018г.Проект на договор, публикуван на 24.08.2018г.Образци, публикувани на 24.08.2018г.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 24.08.2018г.Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 18.10.2018г.Протокол №1 от 26.09.2018г., публикуван на 24.10.2018г.Протокол №2 от 27.09.2018г., публикуван на 24.10.2018г.Протокол №3 от 12.10.2018г., публикуван на 24.10.2018г.Протокол №4 от 23.10.2018г., публикуван на 24.10.2018г.Протокол №5 от 23.10.2018г., публикуван на...

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ И ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД КМЕТСТВО НА С. СРЕДНОГОРЦИ“
22.08.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПОбява №12 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 22.08.2018г.Технически спецификации, публикувани на 22.08.2018г.Инвестиционен проект, публикуван на 22.08.2018г.Количествена сметка, публикувана на 22.08.2018г.Указания и изисквания за участие, публикувани на 22.08.2018г.Проект на договор, публикуван на 22.08.2018г.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 22.08.2018г.Образци, публикувани на 22.08.2018г.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 10.09.2018г.Протокол от работата на комисията, публикуван на 03.10.2018г.Договор №18-СВ-023/29.10.2018г., публикуван на 31.10.2018г.Приложения към Договор №18-СВ-023/29.10.2018г., публикувани на 31.10.2018г.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО - ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СОНДАЖ ПЕС- 1ХГ (ЯНОВСКА), МАДАН В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.502.636 И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА УСТИЕТО НА СОНДАЖА ЗА ПОМПАЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“
02.08.2018
Информация за публикувана в профила на купувача обява с ID 9079203Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 02.08.2018г.Технически спецификации, публикувани на 02.08.2018г.Инвестиционен проект, публикуван на 02.08.2018г.Количествена сметка, публикувана на 02.08.2018г.Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, публикувани на 02.08.2018г.Проект на договор, публикуван на 02.08.2018г.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 02.08.2018г.Образци, публикувани на 02.08.2018г.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 20.08.2018г.Протокол от работата на комисията, публикуван на 05.09.2018г.Договор №18-СВ-024/06.11.2018г. с приложения, публикуван на 07.11.2018г.

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА В ОБЩИНА МАДАН“
24.07.2018
Решение за откриване на процедура, публикувано на 24.07.2018г.Обявление за поръчка с ID 858879, публикувано на 24.07.2018г.Документация за участие, публикувана на 24.07.2018г.Техническо задание, публикувано на 24.07.2018г.Образци, публикувани на 24.07.2018г.Проект на договор, публикуван на 24.07.2018г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 27.07.2018г.Документация за участие /корекция/, публикувана на 27.07.2018г.Техническо задание /корекция/, публикувано на 27.07.2018г.Проект на договор /корекция/, публикуван на 27.07.2018г.Разяснения по условията на обществената поръчка, публикувани на 08.08.2018г.Протокол №2 за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, публикуван на 23.08.2018г.Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 28.08.2018г.Протокол №1 от 20.08.2018г., публикуван на 31.08.2018г.Протокол №3...

Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ - гр. Мадан“
29.06.2018
Покана за пазарни консултации с представяне на независими оферти, публикувана на 29.06.2018г.Приложение 1 - Предложение - Оферта, публикувано на 29.06.2018г.Приложение 2 - Ценово предложение, публикувано на 29.06.2018г.Приложение 3 - Техническа спецификация, публикувано на 29.06.2018г.Доклад от дейността на комисията, публикуван на 09.07.2018г.Решение №19/09.07.2018г., публикувано на 09.07.2018г.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СОНДАЖ ПЕС-1ХГ (ЯНОВСКА), МАДАН В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.502.636 И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА УСТИЕТО НА СОНДАЖА ЗА ПОМПАЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“
29.06.2018
Информация в профила на купувача, публикувана на 29.06.2018г.Образец на обява, публикувана на 29.06.2018г.Технически спецификации, публикувани на 29.06.2018гИнвестиционен проект, публикуван на 29.06.2018г.Количествена сметка,публикувана на 29.06.2018г.Указания и изисквания, публикувани на 29.06.2018г.Проект на договор, публикуван на 29.06.2018г.Методика, публикувана на 29.06.2018г.Образец за документ за обществената поръчкаДекларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, публикуван на 29.06.2018г.Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, публикувана на 29.06.2018г.Предложение за изпълнение на поръчката, публикувано на 29.06.2018г.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, публикувана на 29.06.2018г.Декларация за срока на валидност на офертата, публикувана на 29.06.2018г.Декларация за спазване на задължения -...

Търсене