Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки“ по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.”
09.01.2018
Информация за публикувана обява, публикувана на 09.01.2018г.Обява №1, публикувана на 09.01.2018г.Документация, публикувана на 09.01.2018гОбразци, публикувани на 09.01.2018г.Техническа спецификация, публикувана на 09.01.2018гПроект на договор, публикуван на 09.01.2018г.Разяснения по постъпили въпроси, публикувани на 10.01.2018г.Разяснения по постъпили въпроси, публикувани на 12.01.2018г.Обявление за удължаване първоначалния срок за получаване  на оферти, публикувано на 16.01.2018г.

„Ремонт на микроязовир Букова поляна, община Мадан“
22.12.2017
Информация за публикувана обява с ID:9071813, публикувана на 22.12.2017г.Обява №8 с ID 9071813, публикувана на 22.12.2017г.Техническо задание, публикувано на 22.12.2017г.Технически проект, публикуван на 22.12.2017г.Количествена сметка, публикувана на 22.12.2017г.Образци, публикувани на 22.12.2017г.Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, публикувани на 22.12.2017г.Проект на договор, публикуван на 22.12.2017г. Обявление за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувано на 08.01.2018г.

„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО ГР. МАДАН, ЧАСТ: РАЗХОДИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ДЕПОТО В КЛЕТКА 1 ЗА ДЕПОНИРАНЕ“
22.12.2017
Информация за публикувана обява с ID:9071811, публикувана на 22.12.2017г.Обява №7 , публикувана на 22.12.2017г.Технически проект, публикуван на 22.12.2017г.Количествена сметка, публикувана на 22.12.2017г.Техническа спецификация, публикувана на 22.12.2017г.Образци, публикувани на 22.12.2017г.Проект на договор, публикуван на 22.12.2017г.Протокол от работата на комисията, публикуван на 12.01.2017г.

„Избор на външни експерти в екипа за управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Избор на външен експерт „Специалист техническо изпълнение - строителен инженер“; Обособена позиция № 2 – Избор на външен експерт „Инженер транспортна техника и технологии“; Обособена позиция № 3 – Избор на външен експерт „Инженер еколог“.
21.12.2017
Решение № 14, с ID821190 , публикувано на 21.12.2017г.Обявление с ID821196 , публикувано на 21.12.2017г.Документация, публикувана на 21.12.2017г.Техническа спецификация, публикувана на 21.12.2017г.Ценово предложение, публикувано на 21.12.2017г.Проект на договор, публикуван на 21.12.2017г.Приложения, публикувани на 21.12.2017г.Приемо-предавателен протокол, публикуван на 21.12.2017г.Доклад, публикуван на 21.12.2017гИнформация, публикувана на 21.12.2017г.

„Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки“ по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.”
20.12.2017
Обява, публикувана на 20.12.2017г.Документация, публикувана на 20.12.2017гОбразци, публикувани на 20.12.2017г.Техническа спецификация, публикувана на 20.12.2017гПроект на договор, публикуван на 20.12.2017г.Разяснение по постъпили въпроси, публикувани на 22.12.2017г.Решение №1 за прекратяване на процедура, публикувано на 09.01.2018г.

"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мадан"
03.12.2017
"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мадан"

Търсене