Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„Периодични доставки на горива за зареждане на моторните превозни средства на община Мадан чрез покупки от търговски обекти (бензиностанции) посредством карти за безкасово плащане“
05.09.2019
1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 05.09.2019г. 2. Договор за борсово представителство, публикуван на 05.09.2019г.3. Поръчка спецификация към Договор за борсово представителство, публикувана на 05.09.2019г.

„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ - гр. Мадан”
28.08.2019
1. Решение за откриване на процедура2. Обявление за поръчка3. Документация за участие4. Техническа спецификация5. Образец ЕЕДОП6. Методика за определяне комплексна оценка на офeртите7. Образци на документи8. Приложение КСС9. Проект на договор10.Технически проект11.Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 09.09.2019г.

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА В ОБЩИНА МАДАН“
16.08.2019
1. Решение за откриване на обществена поръчка, публикувано на 16.08.2019г.2. Обявление за поръчка, публикувано на 16.08.2019г.3. Техническо задание, публикувано на 16.08.2019г.4. Документация за участие, публикувана на 16.08.2019г.5. Проект на договор, публикуван на 16.08.2019г.6. Образци на документи, публикувани на 16.08.2019г.7. Съобщение, публикувано на 30.08.2019г.

„Доставка на лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора“ по проект № BG05M9OP001-2.040-0104-C01 „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“
31.07.2019
1.Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 31.07.2019г.2.Обява № 8 за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 31.07.2019г.3.Документация за участие, публикувана на 31.07.2019г.4.Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 13.08.2019г.5.Информация за удължаване първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 19.08.2019г.6.Протокол от работата на комисията, публикуван на 27.08.2019г.

„Обзавеждане и оборудване на помещения за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“
12.07.2019
1.Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 12.07.2019г.2.Обява № 7 за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 12.07.2019г.3.Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, публикувани на 12.07.2019г.4.Образци на документи, публикувани на 12.07.2019г.5.Техническа спецификация, публикувана на 12.07.2019г.6.Проект на договор, публикуван на 12.07.2019г.6.1 Техническа спецификация към договор, публикувана на 12.07.2019г.7.Приемо-предавателен протокол, публикуван на 12.07.2019г.8.Протокол за монтаж, публикуван на 12.07.2019г.9.Протокол от работата на комисията, публикуван на 06.08.2019г.

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“
17.05.2019
1.Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл 20, ал.3 от ЗОП2.Обява № 6, публикувана на 17.05.2019г.3.Технически спецификации, публикувани на 17.05.2019г.4.Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, публикувани на 17.05.2019г.5.Проект на договор, публикуван на 17.05.2019г.6.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 17.05.2019г.7.Образец за документ за обществена поръчка, публикуван на 17.05.2019г.8.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, публикувана на 17.05.2019г.9.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, публикувана на 17.05.2019г.10.Предложение за изпълнение на поръчката, публикувано на 17.05.2019г.11.Декларация за съгласие с клаузите...

Търсене