ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

СЪОБЩЕНИЕ
13.09.2019
На вниманието на лицата, извършващи дейност в местата за настаняване на територията на община Мадан!

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.09.2019
05.09.2019
Пълният списък виж ТУК 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА
04.09.2019
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси оповестявам датата за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Мадан към 31.12.2018 г., която е 16.09.2019 година в 15:00часа в заседателната зала на ОбС - Мадан /етаж IV в сградата на общинска администрация/. Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета, могат да го направят всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на Община Мадан, етаж 4, стая 405. Приканвам всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани да се включат в публичното обсъждане.Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
04.09.2019
Община Мадан, съобщава на заинтересованите лица, че в периода 04.09.2019г. - 06.10.2019г. се провеждат общиствени консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Мадан и Екологичната оценка към него.Пълният текст на съобщението виж - ТУК

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА № 14 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН
26.08.2019
    СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА № 14 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН № Организация/граждани (вкл. начина на получаване на предложението) Бележки и предложения Приети/ неприети Мотиви   – Няма постъпили становища от обществената консултация на проекта              

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН
22.08.2019
На основание чл.77 във вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА, всички заинтересовани лица и организации, че в 30 дневен срок, от публикуване на настоящето обявление, могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Мадан. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения.   Причини, които налагат приемането на изменение на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на...

Търсене