ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН, публикуван на 16.12.19г.
21.01.2020
Пълният текст на справката може да видите ТУК

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН, публикуван на 19.12.19г.
21.01.2020
Пълният текст на справката може да видите ТУК

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, публикуван на 19.12.19г.
21.01.2020
Пълният текст на справката може да видите ТУК

ПОКАНА
14.01.2020
На основание чл. 15, ал.1 от Закона за Общинския дълг, Кмета на Община Мадан, кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на проект: “Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на община Мадан” Целта на проекта е оптимизиране на системата за организирано събиране и транспортиране на отпадъците от населените места в община Мадан, както за изпълнението му  е необходимо поемане на дългосрочен общински дълг със следните параметри: Предназначение – закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и различни по вид контейнери за...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020 ГОДИНА – 2022 ГОДИНА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2020 ГОДИНА
08.01.2020
На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси оповестяваме датата за публичното обсъждане на бюджетната прогноза за следващите три години за местни дейности и проектобюджета на община Мадан за 2020 година, която е 17.01.2020 година / петък / в 13:30 часа в заседателната зала на ОбС- Мадан /етаж IV в сградата на Общинска администрация/. Приканват се всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури да се включат, като дадат своите предложения, данни за които може да намерите ТУК  

ОБЯВЛЕНИЕ
19.12.2019
На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,   ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,   всички заинтересовани лица и организации, че в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от днес 19.12.19г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения. МОТИВИ: Причини налагащи приемане на подзаконовия нормативен акт:   Във връзка с изменения на Закон за политическите партии обнародвани...

Търсене