ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

3АДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДАН
15.01.2018
Община  Мадан  в  качеството си  на  Възложител на Общ Устройствен  План  на Община Мадан   на основание чл.19 и чл.19а, ал.3 от Наредбата за условията и реда  за извършване на екологична оценка на планове и програми  провежда  консултации  със  заинтересованата общественост. Забележки и становища може да подадете в стая 201 – Деловодство на ОбА гр.Мадан.Виж цялото съдържание на ЗАДАНИЕТО

Обявление за Обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан.
09.01.2018
ОБЩИНА МАДАН,  във връзка с обявление публикувано на 14.12.17г. на интернет страницата на Община Мадан, по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА /Закон за нормативните актове/, ОБЯВЯВА: Обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан.   МОТИВИ: След изпълнение на проект „Изграждане на спортен комплекс – Многофункционална сграда в гр.Мадан, изграждане на спортни площадки и фитнес на открито в населените места на община Мадан” е изграден обект Спортен комплекс – Мадан. С Решение №25 от 16.12.2015 г., Протокол №3, Общински съвет – Мадан определя организацията и...

Обявление на Решение №453 от 2017г. на ОбС-Мадан за УПИ XVI l в кв.30 на гр.Мадан
08.01.2018
Община Мадан, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава на интересуващите се, че с Решение №453 от 20.12.2017г. Общински съвет-Мадан дава съгласие за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XVI-обществено обслужване в кв.30 по ПУП на гр.Мадан. На основание чл.36, ал.4 от ЗУТ и представен РУП Общински съвет-Мадан допуска отклонение от нормите за застрояване през улица с повече от 50 на сто за УПИ XVI-обществено обслужване в кв.30 по ПУП на гр.Мадан. Решението не подлежи на оспорване /съгл. чл.124б, ал.4 от ЗУТ/.         Предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП се намират в стая №115, ет.1 на Общинска администрация-гр.Мадан и...

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 08.01.2018
08.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
14.12.2017
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ   ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Мадан уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 20.01.2018г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан /наричана по-долу за краткост Наредбата/. На основание чл. 26, ал.3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018 ГОДИНА – 2020 ГОДИНА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2018 ГОДИНА
13.12.2017
О Б Я В А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018 ГОДИНА – 2020 ГОДИНА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА 2018 ГОДИНА На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси оповестяваме датата за публичното обсъждане на бюджетната прогноза за следващите три години за местни дейности и проектобюджета на община Мадан за 2018 година, която е 28.12.2017 година / четвъртък / в 14:00 часа в заседателната зала на ОбС- Мадан           / етаж IV в сградата на общинска администрация/. Приканваме всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани от бюджетните процедури да...

Търсене