ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
18.05.2018
Относно: Проект за изменение и допълнение на  Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане,  изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мадан.

ОБЯВЛЕНИЕ
17.05.2018
За предстоящо принудително отчуждаване на части  от недвижими имоти – частна собственост, попадащи в изграждането на обект „Вътрешна улична мрежа в с. Ловци, засягащи кв. 119, 121 и 123,  общ. Мадан”

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 03.05.2018
04.05.2018
ПЪЛНИЯТ СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. ВИЖ ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДАН И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА МАДАН
02.05.2018
Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 02.05.2018 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Мадан, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него. Общият устройствен план се разработва на основание чл. 105, т.1 на ЗУТ по възлагане от Община Мадан и съфинансиране от страна на МРРБ. Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Общински Съвет на Община Мадан на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Мадан. Общият устройствен план на община Мадан, е управленски инструмент на местната власт в сферата...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
26.04.2018
ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

СПИСЪК – КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ: „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА – ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН)
18.04.2018
КОМИСИЯTA, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 124/30.03.2018 ГОДИНА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА - ГР. МАДАН (ЦППУСВОДС - МАДАН) СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА I И II ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, КЛАСИРА КАНДИДАТИТЕ В СЛЕДНИЯ РЕД:     кандидат за персонал име, презиме, фамилия бр. точки от 1-ви и 2-ри етап 1 Фейме Адемова Козарева 15 2 Емине Ахмедова Аюбова 15,33 3 Сабин Адамов Айренски 15,33 4 Емине Ресимова Айренска 14,66 5 Лютка Асенова Кисьова 14,33 6 Румяна Данчева Асенова 14 7 Зекия Мехмедова Бозова 13,66 8 Кебиря Шукриева Зотева 13,33 9 Мемине Байремова Бекрийска 13 10 Мария Йорданова Дичева 12,66 11 Неврие Хариева Емирска 12,33 12 Захаринка Радославова Семерджиева 12 13 Ахмед Ресимов Бучев 11,66 14 Мирена Росенова Зотева 11,33 15 Роза Стефанова Малеева 11 16 Фатма Шукриева Кюрюлева 10,66   Трудово правоотношение възниква с...

Търсене