ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

Обявление за предстоящо отчуждаване на части от недвижими имоти
16.03.2018
Обявление за предстоящо отчуждаване на части от недвижими имоти – частна собственост, попадащи в терена на  „Микроязовир с.Букова поляна“

ОБЯВА
09.03.2018
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на въздействието на околната среда за инвестиционно предложениеВиж Тук

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 02.03.2018
08.03.2018

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
28.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Мадан уведомява всички заинтересовани лица и организации, че до 28.02.2018г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан /наричана по-долу за краткост Наредбата/. На основание чл. 26, ал.3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Мадан. Заинтересованите лица и организации могат да...

Обявление Кабелна линия 20kV село Леска мах.Чиевска-мах.Кориите
15.02.2018
Община Мадан на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП-парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект „Кабелна линия 20kV от МТП – Чиевци до нов МТП в землище с.Леска“,  община Мадан. Трасето на кабелната линия ще преминава, съгласно представеният регистър, през : Имот №1379 в землището на с.Леска - с начин на трайно ползване /НТП/: полски път; вид собственост: Общинска публична; собственост на Община Мадан; дължина на трасето в имота 868,25м.; площ с ограничения в ползването заета от обекта 0,869 дка. Обекта е с обща дължина...

Обявление относно изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС при предоставяне на общински помещения, места и терени към НАРЕДБА № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост
31.01.2018
О Б Я В Л Е Н И Е ОТНОСНО: изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС при предоставяне на общински помещения,  места и терени  към НАРЕДБА № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му, с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в срок от днес 31.01.18г. до 20.02.2018г. публикуване на настоящото обявление на интернет страница...

Търсене