Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
"ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА НА РСУО-МАДАН"
28.02.2019

І.Документацията за участие е публикувана, както следва:

І.1-Обявление, изпратено  на 28.02.2019г. (четвъртък), публикувано на 05.03.2019г. (вторник) в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК 

І.2-Решение и обявление, изпратени на 28.02.2019г. (четвъртък), публикувани на 04.03.2019г. (понеделник)  в РОП на АОП: ТУК


ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 05.03.2019 г. (вторник), както следва:


1. Решение за откриване на процедура, публикувано на 05.03.2019г
2. Обявление за поръчка, публикувано на 05.03.2019г.
3. Документация за участие, публикувана на 05.03.2019г.
4. Техническа спецификация, публикувана на 05.03.2019г.

5. Образци за участие, публикувани на 05.03.2019г.
5.1. Образец ЕЕДОП, публикуван на 05.03.2019г.
5.2. Образци за участие, публикувани на 05.03.2019г.
5.3. Проект на договор, публикуван на 05.03.2019г. 
5.4. Образци за сключване на договор, публикувани на 05.03.2019г.

6.Разяснения до всички участници в обществената поръчка, във връзка с постъпило запитване, публикувано на 14.03.2019г.

ІІІ. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация.

7. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - ТУК

8. Поправка - Обявление за изменения или за допълнителна информация (Притурка към Официален вестник на Европейския съюз) -  ТУК

9. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 20.03.2019г.

10. TOM I - Документация за участие с изменения, публикуван на 20.03.2019г. 

11. TOM II - Техническа спецификация с изменения, публикуван на 20.03.2019г. 

12. TOM III - Приложения с изменения, публикуван на 20.03.2019г. 

13. Разяснения до всички участници в обществената поръчка, публикувани на 25.03.2019г.

14. Разяснения до всички участници в обществената поръчка, публикувани на 01.04.2019г.

15. Информация във връзка с подготовка на документи за участие в настоящата обществена поръчка, публикувана на 01.04.2019г.

16. Разяснения до всички участници в обществената поръчка, публикувани на 04.04.2019г.

17. Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.05.2019г.

18. Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 18.06.2019г.

19. Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 26.06.2019г.

20.
Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 26.06.2019г.

21. Доклад на комисията, публикуван на 26.06.2019г.

22. Решение за избор на изпълнител, публикувано на 26.06.2019г.

23. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 29.08.2019г.

24. Договор с приложения, публикуван на 29.08.2019г.

25. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 01.11.2019г.

Търсене