Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН“
04.05.2018
Решение №14/04.05.2018г., с ID: 845534, публикувано на 08.05.2018г.
Обявление с ID:845538, публикувано на 08.05.2018г.
Документация за участие, публикувана на 08.05.2018г.
Техническа спецификация, публикувана на 08.05.2018г.
ПУП, публикувани на 08.05.2018г.
ПИП, публикувани на 08.05.2018г.
Методика за оценка, публикувана на 08.05.2018г.
Образци за участие, публикувани на 08.05.2018г.
еЕЕДОП, публикуван на 08.05.2018г.
Образци за сключване на договор, публикувани на 08.05.2018г.
Проект на договор, публикуван на 08.05.2018г.
Съобщение за спиране на процедурата във връзка с чл. 203, ал. 1 от ЗОП, публикувано на 12.06.2018г.
Съобщение за отпадане на основанията за спиране на процедурата, публикувано на 14.08.2018г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 17.08.2018г.
Протокол №1 от работата на комисията, публикуван на 05.09.2018г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 09.10.2018г.
Протокол №2 от 17.09.2018г., публикуван на 15.10.2018г.
Протокол №3 от 12.10.2018г., публикуван на 15.10.2018г.
Доклад на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, публикуван на 15.10.2018г.
Решение №33/15.10.2018г. за определяне на изпълнител, публикувано на 15.10.2018г.
Съобщение  по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Родопи 2018" ДЗЗД, публикувано на 23.10.2018г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 23.11.2018г.
Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения, публикувани на 23.11.2018г.
Търсене