Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”.
06.12.2018

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз.

І.Документацията за участие е публикувана, както следва:

І.1-Публикация на 08.12.2018г. (събота)  в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК

І.2-Изпратено на 06.12.2018г. (четвъртък), публикувано на 10.12.2018г. (понеделник) в РОП на АОП - ТУК


ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 10.12.2018 г. (понеделник), както следва:

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. Документация за участие
4. Приложение  2.0 Техническа спецификация - ОБЩА
5. Приложение  2.1 Техническа спецификация   - Обособена позиция №1 
6. Приложение  2.2 Техническа спецификация   - Обособена позиция №2
7. Приложение  2.3 Техническа спецификация   - Обособена позиция №3
8. Приложение  2.4 Техническа спецификация   - Обособена позиция №4
9. Приложение  2.5 Техническа спецификация   - Обособена позиция №5
10.Приложение 2.6 Техническа спецификация   - Обособена позиция №6
11.Приложение 2.7 Техническа спецификация   - Обособена позиция №7

12. Приложение 4 - Инвестиционни проекти
12.1. Проекти за Обособена позиция № 1
12.2. Проекти за Обособена позиция № 2
12.3. Проекти за Обособена позиция № 3
12.4. Проекти за Обособена позиция № 4
12.5. Проекти за Обособена позиция № 5
12.6. Проекти за Обособена позиция № 6
12.7. Проекти за Обособена позиция № 7

13. Приложение 3 - Проект на договор
14. Образец 1
15. Образец 2 - ЕЕДОП
16. Образец 3
17. Образец 4
18. Образец 5
19. Образец 6
20. Образец 7
21. Образец 8 - Ценово предложение 
22. Образец 8а КСС - Обособена позиция №1 
23. Образец 8а КСС - Обособена позиция №2
24. Образец 8а КСС - Обособена позиция №3
25. Образец 8а КСС - Обособена позиция №4
26. Образец 8а КСС - Обособена позиция №5
27. Образец 8а КСС - Обособена позиция №6
28. Образец 8а КСС - Обособена позиция №7
29. Образец 9
30. Образец 10
31. Образец 11

32.Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 21.05.2019г.
33.Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 18.06.2019г.
34.Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 05.07.2019г.
35.Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 05.07.2019г.
36.Доклад на комисията, публикуван на 05.07.2019г.
37.Решение за избор на изпълнител, публикувано на 05.07.2019г.

Търсене