Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“
17.05.2019
1.Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл 20, ал.3 от ЗОП
2.Обява № 6, публикувана на 17.05.2019г.
3.Технически спецификации, публикувани на 17.05.2019г.
4.Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, публикувани на 17.05.2019г.
5.Проект на договор, публикуван на 17.05.2019г.
6.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 17.05.2019г.
7.Образец за документ за обществена поръчка, публикуван на 17.05.2019г.
8.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, публикувана на 17.05.2019г.
9.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, публикувана на 17.05.2019г.
10.Предложение за изпълнение на поръчката, публикувано на 17.05.2019г.
11.Декларация за съгласие с клаузите на Проекта на договор, публикувана на 17.05.2019г.
12.Декларация за срока на валидност на офертата, публикувана на 17.05.2019г.
13.Ценово предложение, публикувано на 17.05.2019г.
14.Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, публикувана на 17.05.2019г.
15.Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.05.2019г.
16.Договор с приложения, публикуван на 27.06.2019г.
Търсене