Обществени поръчки - Профил на купувача от 15.04.2016г.12.06.2020
Решение за откриване на процедура за обществена поръчка, публикувано на 15.06.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 15.06.2020 г.Документация за обществената поръчка, публикувана на 15.06.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 15.06.2020 г.Указания за подготовка на офертата, публикувани на 15.06.2020 г.Проект на договор, публикуван на 15.06.2020 г.Образци, публикувани на 15.06.2020 г.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 15.06.2020 г.Съобщение, публикувано на 07.07.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителана информация,...

12.06.2020
На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз.I. Документацията за обществената поръчка е публикувана както следва:I.1 Решение и обявление, изпратени на 12.06.2020 г....

02.06.2020
Информация з публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на ниска стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 02.06.2020 г.Обява за обществена поръчка на ниска стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 02.06.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 02.06.2020 г.Указания и изисквания, публикувани на 02.06.2020 г.Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), публикуван на 02.06.2020 г.Проект на договор, публикуван на 02.06.2020 г.Методика за...

11.05.2020
Решение за откриване на процедура за  обществена поръчка, публикувано на 11.05.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 11.05.2020 г.Документация за обществената поръчка, публикувана на 11.05.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 11.05.2020 г.Указания за подготовка на офертата, публикувани на 11.05.2020 г.Проект на договор, публикуван на 11.05.2020 г.Образци, публикувани на 11.05.2020 г.Методика за оценка, публикувана на 11.05.2020 г.Съобщение за отваряне на ценовите предложения, публикувано на 18.08.2020г.Протокол № 1, публикуван на 31.08.2020 г.Протокол...

31.03.2020
Решение за откриване на поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.04.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 01.04.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 1, публикувана на 01.04.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 2, публикувана на 01.04.2020 г.План с разположение на оборудването, публикуван на 01.04.2020 г.Инвестиционен проект - пещера "Шаренка", публикуван на 01.04.2020 г.Инвестиционен проект - музей "Сполука", публикуван на 01.04.2020 г.Указания за...

Търсене