Търгове и конкурси


01.03.2022
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решение        №384/28.01.2022 г. на ОбС - Мадан и  на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.83, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА,      О Б Я В Я В А   І. Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се...

25.02.2022
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение № 382/28.01.2022 г. по Протокол № 33 на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-44 от 21.02.2022 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе...

25.01.2022
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение № 364/30.12.2021 г.  на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-22 от 21.01.2022 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 10.02.2022 г. в...

25.01.2022
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение № 365/30.12.2021 г.  на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-23 от 21.01.2022 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 10.02.2022 г. в...

08.10.2021
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №322 от 27.08.2021 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-380  от 07.10.2021 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на 26.10.2021 г. в...

08.10.2021
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН          В изпълнение на Решение №321 от 27.08.2021 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-379  от 07.10.2021 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам Процедура За Провеждане На ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 26.10.2021 г....

Търсене