Финансиране от ЕС02.05.2019
Информация за подписване на  Административен договор №BG06RDNP001-7.002-0008-C01/02.05.2019г.  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

11.10.2018
Информация за подписване на договор № 21/07/2/0/00609 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

14.06.2018
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

29.01.2018
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.


Търсене