ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
20.05.2021
В изпълнение на чл.22, ал.4 и чл.127, ал.1 от ЗУТ Община Мадан организира обществено обсъждане, във връзка с изготвен проект за изменение на ПУП за УПИ I - жилищен комплекс в кв.77, гр.Мадан/кв.Бориева/, ПИ 46045.502.575, с възложител Община Мадан. Предлага се изменение на дворищна регулация, като от част от площта на УПИ I - жилищен комплекс в кв.77 се обособява нов УПИ отреден за жилищно строителство. Новият...

13.05.2021
Общински съвет – Мадан одобри Годишния доклад за наблюдение на изпълнението през 2020г. на Общинския план за развитие на община Мадан (2014-2020г.) с Решение № 249, взето на заседания на Общински съвет - Мадан, проведено на 23.04.2021 г., Протокол №22./Виж прикачения файл/Търсене