ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
04.02.2021
  ОТНОСНО:  Приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.   На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване...


20.01.2021
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в срок от 30 дни, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение и допълнение на Тарифа за определяне на началния размер на...

20.01.2021
На  основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00  часа  в  стая 215 на  ОбА  гр. Мадан,  могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда  за инвестиционно предложение:     „Пункт за дейности с отпадъци от черни и цветни метали,...

Търсене