ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ


09.05.2022
Общинска администрация-гр.Мадан, община Мадан, област Смолян СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед К-16 от 09.05.2022г. за одобряване на  Проект за  изменение на частичен кадастрален план за имот с   пл.№5-съществуващ път, захранващ жилищни сгради в строителните граници на с.Печинска, община Мадан, област Смолян, съгласно представеното геодезическо заснемане. Имот  пл.№5-съществуващ път е с установени граници, както следва:изток-земеделски имоти на Смаил Мохамедов Мусакев, Исмет Мохамед Мусак, Фатме Мехмед Тахир и...


29.04.2022
На основание Методическите указания за разработване на общински /регионални програми за управление на отпадъците, издадени със Заповед № РД-883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите, Община Мадан осигурява обществен достъп до изготвения проект на Програма за управление на отпадъците на община Мадан за периода 2022-2028 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране. Проектът на Програма за управление на...01.04.2022
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 05.04.2022г. от 800 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на гр.Мадан.       Желаещите  доброволци да позвънят на телефон 0308/9-82-20.

Търсене