Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“-ГР. МАДАН“
29.10.2019
Решение за откриване на процедура, публикувано на 29.10.2019г.
Обявление за поръчка, публикувано на 29.10.2019г.
Документация за участие, публикувана на 29.10.2019г.
Документ на ЕЕДОП, публикуван на 29.10.2019г.
Техническа спецификация, публикувана на 29.10.2019г.
Технически проект, публикуван на 29.10.2019г.
Образци на документи, публикувани на 29.10.2019г.
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, публикувана на 29.10.2019г.
Проект на договор, публикуван на 29.10.2019г.
Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 28.11.2019г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 16.12.2019г.
Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 30.12.2019г.
Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 30.12.2019г.
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.60а от ППЗОП, публикуван на 30.12.2019г.
Решение за избор на изпълнител, публикувано на 30.12.2019г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 30.01.2020г.
Договор с приложения, публикуван на 30.01.2020г.

Търсене