Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„Изпълнение на информационни и рекламни дейности и събития по проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” / „Sustainable eco-cultural valorization of mines and quarries sites in the cross-border area“, акроним: „Terra-Mine”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България” 2014-2020 г.“
31.10.2019
Търсене