Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“
31.10.2019
1. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка, публикувано на 01.11.2019г.
2. Обявление за поръчка, публикувано на 01.11.2019г.
3. Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.11.2019г.
4. Техническо задание, публикувано на 01.11.2019г.
5. Технически спецификции за строителство, публикувани на 01.11.2019г.

6. Инвестиционни проекти
6.1 Проекти за обособена позиция № 1
6.2 Проекти за обособена позиция № 2
6.3 Проекти за обособена позиция № 3
6.4 Проекти за обособена позиция № 4
6.5 Проекти за обособена позиция № 5

7. Количествено - стойностни сметки
7.1 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 1
7.2 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 2
7.3 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 3
7.4 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 4
7.5 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 5


8. Указания за подготовка на офертата, публикувани на 01.11.2019г.
9. Проект на договор, публикуван на 01.11.2019г.
10. Образци на документи, публикувани на 01.11.2019г.

11. Решение за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка, публикувано на 22.11.2019г.
12. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 11.12.2019г.
Търсене