Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“
31.10.2019
1. Решение за откриване на процедура за обществена поръчка, публикувано на 01.11.2019г.
2. Обявление за поръчка, публикувано на 01.11.2019г.
3. Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.11.2019г.
4. Технически спецификации, публикувани на 01.11.2019г.

5. Инвестиционни проекти, публикувани на 01.11.2019г.
5.1 Проект за обособена позиция № 1
5.2 Проект за обособена позиция № 2
5.3 Проект за обособена позиция № 3
5.4 Проект за обособена позиция № 4
5.5 Проект за обособена позиция № 5

6. Количествено - стойностни сметки, публикувани на 01.11.2019г.
6.1 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 1
6.2 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 2
6.3 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 3
6.4 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 4
6.5 Количествено - стойностна сметка за обособена позиция № 5

7. Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, публикувани на 01.11.2019г.
8. Проект на договор, публикуван на 01.11.2019г.
9. Образци на документи, публикувани на 01.11.2019г.
10. Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 01.11.2019г.

11. Решение за прекратяване на процедура по възлагане на обществена поръчка, публикувано на 21.11.2019г.
12. Обявление за възложена поръчка, публикувано на 11.12.2019г.

Търсене