ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
УВЕДОМЛЕНИЕ
07.11.2019

 

На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ, чл. 69 ал.2 от АПК, община Мадан  предоставя на заинтересованите лица, в едномесечен срок, считано от датата на публикуване, възможност за отправяне на предложения и становища по проекта на решение за одобряване на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на община Мадан за 2020  и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на община Мадан за 2020 г.

 

Писмени становища и предложения могат да бъдат подавани в деловодството на община Мадан, ул.”Обединение” № 14, тел.:0308/9-82-20, факс: 0308/9-82-77; 9-80-28 или на email: madanoba@gmail.com   

 

Заседанията на Общински съвет са публични и всички заинтересовани лица, могат да вземат участие!

 

Приложение:

1.Проект на решение;

2.Докладна записка от вносителя.

 

Търсене