ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
16.12.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, Община Мадан уведомява всички заинтересовани лица и организации, че в законоустановения 30 дневен срок, считано от днес 16.12.19г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан /наричана по-долу за краткост Наредбата/.
На основание чл. 26, ал.3 от ЗНА настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на Община Мадан.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата чрез публикуваните по-долу приложения.

 

МОТИВИ
 
Причини, които налагат изменение в Наредбата:

           

            На 10.12.2019г. се проведе общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Мадан.

Едно от решенията, което бе взето е свързано с актуализация на единната цена за депониране на 1 тон отпадък за 2020 година,  постъпил на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино. Съгласно подробна калкулация за оперативните разходи за обезвреждане на неопасни отпадъци, чрез депониране на РДТБО, гр. Мадан за 2020г., цената за депониране на тон отпадък при спазване на технологията е в размер на 33,87 лв., в която не е включен размера на отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО.

 

Цели, които се поставят:

 

Целите  на този проект са:

  • повишаване на собствените  приходи;
  • финансова стабилност;
  • целесъобразност;
  • справедливост;

 

Финансови  и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан, не е необходимо разходването на допълнителни бюджетни средства.

 

Очакваните резултати след изменение на наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Мадан:

  • Актуална нормативна база свързана с местните такси;
  • Покриване на необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица, с оглед на тяхната квалификация и разходено работно време.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.В това число-в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Заинтересованите лица, могат да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или 

e-mail: madanoba@gmail.com.

 

Приложение:

 

 

Търсене