ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ
19.12.2019

На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,

 

ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,

 

всички заинтересовани лица и организации, че в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от днес 19.12.19г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан.
 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения.

МОТИВИ:

  • Причини налагащи приемане на подзаконовия нормативен акт:

 

Във връзка с изменения на ЗМДТ обнародвани в ДВ №96/06.12.2019г. е необходимо да бъдат предприети необходимите действия за изменение на   Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан, с цел избягване на противоречие на Наредбата с нормативни актове от по- висока степен.
Във връзка с разпоредбата на чл.58, ал.4 от Наредбата по протест на ОП – Смолян е образувано адм. дело.
  • Целите, които се поставят са:
  1. Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси (както и законодателството в цялост);
  2. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината;
  3. Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци, повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност;
  4. Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 
 
  • Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
  • Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Постигане на съответствие на Наредбата с действащото законодателство.
 
  • Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.В това число-в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
 
Заинтересованите лица, могат да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес: гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или e-mail: madanoba@gmail.com.
 
Приложение:
Търсене