ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ПОКАНА
14.01.2020

На основание чл. 15, ал.1 от Закона за Общинския дълг, Кмета на Община Мадан, кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за финансиране на проект:

“Усъвършенстване на системата за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на община Мадан”

Целта на проекта е оптимизиране на системата за организирано събиране и транспортиране на отпадъците от населените места в община Мадан, както за изпълнението му  е необходимо поемане на дългосрочен общински дълг със следните параметри:

  1. Предназначение – закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и различни по вид контейнери за смет;
  2. Стойност на проекта – 401 145,00 лв.;
  3. Начин на финансиране – безлихвен заем от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/;
  4. Срок за погасяване – 5 /пет/ години.
  5. Начин на обезпечаване – запис на заповед;
  6. Място и дата за провеждане на обсъждането – ул.Обединение, №14, ет4, зала на Общински съвет – Мадан, 20.01.2020г. 17:00 часа

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината madanoba@gmail.com , както и в деловодството на Общинска администрация – Мадан.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите в ОбА – Мадан, стая 215 – Юлия Михайлова.

 

 

Търсене