ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
МБАЛ “Проф.Д-р Константин Чилов”-ЕООД- Мадан - град Мадан обявява търг с явно наддаване
13.02.2020На основание чл.129 от Наредба №3 на Общински съвет гр.Мадан за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост  и Заповед № РД-08-28 от 10.02.2020г. на Управителя на МБАЛ ”Проф.д-р К.Чилов”ЕООД гр.Мадан:

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 5(пет) кв.м. находяща се на първия етаж на масивна сграда на три етажа с идентификатор 46045.501.194.1 по КК на гр.Мадан (МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан) за поставяне на автомати за топли напитки за срок от три години.

  1. Описание на обекта. Площта, предмет на търга се отдава под наем за срок от три години и представлява предварително обособено от наемодателя място.
  2. Начална наемна цена и стъпка на наддаване: Началната наемна цена за отдаване на площ от 5(пет) кв.метра е в размер на 100.00лева с включен ДДС.

Стъпката на наддаване е в размер на 10% от началната наемна цена.

3.Начин на плащане. Начинът и условията за плащане на наемната цена  са уредени в договора за наем.

4.Дата, място и час на провеждане на търга.

Публичният търг с явно наддаване ще се проведе на 28.02.2020г. от 10,00часа в заседателната зала на втория етаж на МБАЛ Мадан.

  1. Ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на нейното плащане, място на получаване и размер на депозита за участие.

Тръжната документация може да бъде закупена до 14,30 часа на деня предхождащ търга от Регистратурата на МБАЛ ЕООД гр.Мадан. Цена на тръжната документация – 10.00лв.

            Размер на депозита, който следва да внасят кандидатите - 5,00 лв.

            Срок за внасяне на депозита   - до 15.00 часа на деня предхождащ търга.

            Депозитът се внася на Регистратурата на МБАЛ”Проф.д-р К.Чилов”ЕООД гр.Мадан

            Срок за отдаване  - 3 години

  1. Условия за оглед на обекта - всеки работен ден до 09,00 до 15.00часа до деня предхождащ търга. Плика с документи, подадени от участника, трябва да съдържа и декларация за извършен оглед на обекта.
  2. Краен срок за приемане на заявления за участие:

Заявления и документите за участие в търга се подават в Административен отдел на болницата в срок до 16.00 часа на деня предхождащ търга.

  1. Ден, място и час на повторно провеждане на търга – на 10.03.2020г от 10.00 часа в заседателната зала на втория етаж на МБАЛ Мадан при същите условия.

           

 

Търсене