Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3143 ОТ КМ 1+276.77 ДО КМ 2+818.18, С. ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“
26.03.2020
1. Решение за откриване на поръчка, публикувано на 26.03.2020 г.
2. Обявление за поръчка, публикувано на 26.03.2020 г.
3. Документация за обществената поръчка, публикувана на 26.03.2020 г.
4. Технически спецификации, публикувани на 26.03.2020 г.
5. Количествена сметка - I етап, публикувана на 26.03.2020 г.
6. Количествена сметка - II етап, публикувана на 26.03.2020 г.
7. Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, публикувана на 26.03.2020 г.
8. Проект на договор, публикуван на 26.03.2020 г.
9. Образци на документи, публикувани на 26.03.2020 г.
10. Методика за оценка, публикувана на 26.03.2020 г.
11. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 22.04.2020 г.
12. Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 29.05.2020 г.
13. Протокол № 1 от работата на комисията, публикуван на 05.06.2020 г.
14. Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 05.06.2020 г.
15. Протокол № 3 от работата на комисията, публикуван на 05.06.2020 г.
16. Протокол № 4 от работата на комисията, публикуван на 05.06.2020 г.
17. Протокол № 5 от работата на комисията, публикуван на 05.06.2020 г.
18. Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, публикуван на 05.06.2020 г.
19. Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 05.06.2020 г.
Търсене