Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“, чието изпълнение е разделено на 6 /шест/ обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН – I ЕТАП“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН – II ЕТАП“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“; и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“.
31.03.2020
Решение за откриване на поръчка, публикувано на 31.03.2020 г.
Обявление за поръчка, публикувано на 31.03.2020 г.
Документация за обществената поръчка, публикувана на 31.03.2020 г.
Технически спецификации, публикувани на 31.03.2020 г.
Инвестиционни проекти по обособени позиции, публикувани на 31.03.2020 г.
Количествена сметка - Обособена позиция № 1, публикувана на 31.03.2020 г.
Количествена сметка - Обособена позиция № 2, публикувана на 31.03.2020 г.
Количествена сметка I етап - Обособена позиция № 3, публикувана на 31.03.2020 г.
Количествена сметка II етап - Обособена позиция № 4, публикувана на 31.03.2020 г.
Количествена сметка - Обособена позиция № 5, публикувана на 31.03.2020 г.
Количествена сметка - Обособена позиция № 6, публикувана на 31.03.2020 г.
Указания за подготовка на офертата, публикувани на 31.03.2020 г.
Проект на договор, публикуван на 31.03.2020 г.
Образци, публикувани на 31.03.2020 г.
Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 31.03.2020 г.
Съобщение, публикувано на 22.04.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 23.04.2020 г.
Търсене