Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“, чието изпълнение е разделено на 6 /шест/ обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН – I ЕТАП“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН – II ЕТАП“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“; и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“.
31.03.2020
Решение за откриване на поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.
Обявление за поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.
Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.04.2020 г.
Техническо задание, публикувано на 01.04.2020 г.
Технически спецификации, публикувани на 01.04.2020 г.
Инвестиционни проекти по обособени позиции, публикувани на 01.04.2020 г.
Количествена сметка - Обособена позиция № 1, публикувана на 01.04.2020 г.
Количествена сметка - Обособена позиция № 2, публикувана на 01.04.2020 г.
Количествена сметка I етап - Обособена позиция № 3, публикувана на 01.04.2020 г.
Количествена сметка II етап - Обособена позиция № 4, публикувана на 01.04.2020 г.
Количествена сметка - Обособена позиция № 5, публикувана на 01.04.2020 г.
Количествена сметка - Обособена позиция № 6, публикувана на 01.04.2020 г.
Указания за подготовка на офертата, публикувани на 01.04.2020 г.
Проект на договор, публикуван на 01.04.2020 г.
Образци, публикувани на 01.04.2020 г.
Съобщение, публикувано на 22.04.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 23.04.2020 г.
Търсене