Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.
„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА”, ГРАД МАДАН“; и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“.
31.03.2020
Решение за откриване на поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.
Обявление за поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.
Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.04.2020 г.
Технически спецификации, публикувани на 01.04.2020 г.
Количествена сметка - Обособена позиция № 1, публикувана на 01.04.2020 г.
Количествена сметка - Обособена позиция № 2, публикувана на 01.04.2020 г.
План с разположение на оборудването, публикуван на 01.04.2020 г.
Инвестиционен проект - пещера "Шаренка", публикуван на 01.04.2020 г.
Инвестиционен проект - музей "Сполука", публикуван на 01.04.2020 г.
Указания за подготовка на офертата, публикувани на 01.04.2020 г.
Проект на договор, публикуван на 01.04.2020 г.
Образци, публикувани на 01.04.2020 г.
Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 01.04.2020 г.
Съобщение, публикувано на 22.04.2020 г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 23.04.2020 г.
Търсене