ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №12 ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Мадан, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение на Наредба 12 ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН 

МОТИВИ за приемане проект за изменение на Наредба 12 ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН 

 

  • Причини, които налагат приемането на изменение:

 

Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на ЗАКОН за ветеринарномедицинската  дейност (както и законодателството в цялост);

 

  • Целите, които се поставят са:

 

  1. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при освобождаване от заплащане на такси на територията на Общината;
  2. Законосъобразност и целесъобразност при определяне на размера на таксите, повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност;
  3. 3.    Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.

 

  • Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

не са необходими допълнителни финансови средства.

 

  • Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 

Съответствие на Наредбата с действащото законодателство.

 

  • Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

            Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта на местното самоуправление. Проектът на Наредбата НЕ противоречи и на други нормативни актове от по – висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

           

 Във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в 30- дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

 

гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или 

e-mail: madanoba@gmail.com.

Приложение:
Проект на Наредба 12

Справка за постъпили предложения, възражения и становища от граждани и други заинтересовани лица , публикувана на 13.07.2020г.

Търсене