„Доставка, монтаж и инсталация на медицинска апаратура и инструментариум по 15 обособени позиции”

Дата на публикуване: 12.06.2020 13:54
На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз.

I. Документацията за обществената поръчка е публикувана както следва:
I.1 Решение и обявление, изпратени на 12.06.2020 г. (петък), публикувано на 15.06.2020 г. (понеделник) в РОП на АОПТУК

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувано на 15.06.2020 г.
Обявление за поръчка, публикувано на 15.06.2020 г.

I.2 Обявление, изпратено  на 12.06.2020г. (петък), публикувано на 17.06.2020г. (сряда) в Официален вестник на Европейския съюз: ТУК

ІІ.Осигурен неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея на 17.06.2020 г. (сряда), както следва:

Документация за участие, публикувана на 17.06.2020 г.
ЕЕДОП, публикуван на 17.06.2020 г.

Таблици за съответстствие, публикувани на 17.06.2020 г.
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 6
Приложение № 8
Приложение № 11
Приложение № 14

Проект на договор по обособени позиции, публикувани на 17.06.2020 г.
Проект на догововор за обособена позиция № 1
Проект на догововор за обособена позиция № 2
Проект на догововор за обособена позиция № 6
Проект на догововор за обособена позиция № 8
Проект на догововор за обособена позиция № 11
Проект на догововор за обособена позиция № 14

Образци, публикувани на 17.06.2020 г.

Решение за прекратяване на процедурата, публикувано на 15.07.2020 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 05.08.2020 г.


Търсене