ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 И АЛ.4 ВР. ЧЛ. 28 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ /ЗНА/
06.07.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,

 

ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,

 

всички заинтересовани лица и организации, че в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от днес 06.07.2020г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан.

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения.

МОТИВИ:

 • Причини налагащи приемане на подзаконовия нормативен акт:

 

Във връзка с изменения на ЗМДТ, с цел избягване на противоречие на Наредбата с нормативни актове от по-висока степен, бяха предприети необходимите действия за отразяване на новата нормативна уредба и в  Наредба №8. При изготвянето на настоящия проект са взети предвид и констатациите в Решение №99 от 20.05.2020 г. на Административен съд - Смолян,  адм. дело №49/2020, което отменя чл. 11; чл.41, ал.2, чл.46, ал.1 чл.52, ал.1, т.4 и чл.63, ал.2 от Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан.

 • Целите, които се поставят са:
 1. Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси (както и законодателството в цялост);
 2. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината;
 3. Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци, повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност;
 4. Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

 • Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

 

 • Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Постигане на съответствие на Наредбата с действащото законодателство.

 

 • Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство

Заинтересованите лица, могат да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес: гр.Мадан, ул. „Обединение“ № 14 и/или e-mail: madanoba@gmail.com.

 

Приложение:

 1. Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан;
 2. Докладна записка.


Справка за постъпили предложения, възражения и становища от граждани и други заинтересовани лица , публикувана на 12.08.2020г.
Търсене