ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/
21.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,
 
ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,
 

всички заинтересовани лица и организации, че в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от днес 21.07.20г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения.

МОТИВИ:

  • Причини налагащи приемане на подзаконовия нормативен акт:

 

Във връзка с открити противоречия на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, с нормативни актове от по – висок степен, както и добавяне на нова процедура по чл.35, ал.4 от ЗОС, която не е регламентирана до момента.

  • Целите, които се поставят са:
  1. Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормативни актове от по – висока степен;
  2. Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

  • Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

  • Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Постигане на съответствие на Наредбата с действащото законодателство.

 

  • Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият Проект за изменение и допълнение на Наредба 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство.В това число-в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Заинтересованите лица, могат да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес: гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или e-mail: madanoba@gmail.com.

 

Приложение:

  1. Докладна записка на вносителя;
  2. Проект за изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.
Търсене