Мадан в медиите
За вас работодатели
14.09.2020

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”- Мадан

 

Уведомява работодателите от община Мадан, че към 14.09.2020г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

- безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

2007,00

-     безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

  2341,17

-     безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ)

1610,88

-  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

2342,00

- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

2185,00

- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

2280,04

-     безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)

3142,76

-     безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)

1792,31

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

Средства в лв.

-     работодатели: читалища и организации от частния сектор (Компонент 1)

2370,34

 

 

Програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта за работодателите, които разкриват работни места:

Средства в лв.

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

 

2178,82

Национална програма „Помощ за пенсиониране

2184,53

 

 

Обучение на възрастни

Средства в лв.

- обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т. 3 от ЗНЗ

350,00

 

 

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Мадан, както и на тел. 0308/2-25-49

Търсене