Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
       В изпълнение на Решение №127/28.08.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-265  от 17.09.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.
О Б Я В Я В А
 

І. Откривам процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 06.10.2020 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

 

 1. Местонахождение – част от имот, с площ 4 кв.м, реална част с местонахождение - в източната част на имот с идент. №46045.501.296, за които е отреден УПИ ХІ - Обществено обслужване, в кв.42 по ПУП на гр.Мадан, с площ – 363 кв.м, който е със статут на частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №88/11.07.2007 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх.рег.№557/13.07.2007г., акт №136, том ІІ, за търговска площ за складиране на стока, съгласно изготвена схема по чл.56, ал.2 от ЗУТ от Гл.архитект на община Мадан.
 2. Предназначение – за търговска площ за складиране на стока;
 3. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение №127 от 28.08.2020 г. по Протокол №10 на Общински съвет - Мадан е 7,48 лв. /седем лева и четиридесет и осем стотинки/ с ДДС;
 4. Размер на депозита – 7,48 лв. /седем лева и четиридесет и осем стотинки/;
 5. Стъпка за наддаване 0,70 лв. /седемдесет стотинки/;
 6. Срок за отдаване – 1 /една/ година;
 7. Начало на търга – 11.10 ч.

 

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

 • Заявление за участие;
 • Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интеренешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
 • Квитанция за закупени тръжни документи;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 • Декларация за оглед на имота, обект на търга;

 

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – гр. Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 30,00 лв. /тридесет лева/ от 21.09.2020 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

 

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч., до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114, в ОбА – гр. Мадан.

 V. Дата на повторния търг – 13.10.2020 г. от 11.10 ч. при същите условия.

 

 

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114

Търсене