ОБЯВА

      
Във връзка с изпълнението на Проект „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан”,

 Договор № BG05M9OP001-2.103-0036-C01, финансиран от Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Мадан уведомява жителите на общината, че набира желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги.

Към настоящия момент услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители по Проект „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан”, Договор № BG05M9OP001-2.040-0104-C01.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат лица, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта, допълващи капацитета на услугата, както следва:

  1. Лица с увреждания;
  2. Лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

 

      Продължителността на предоставяне на услугите e до 31.03.2021г.

 

При кандидатстване желаещите да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги,  представят следните задължителни документи:

  1. Заявление (по образец);
  2. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата;
  3. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

      Заявления за включване в проекта ще се приемат от 28.09.2020г. до 02.10.2020г. всеки работен ден от 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00 ч.

 

     Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат в сградата на Община Мадан – ет.3, каб.305.

 

 


-------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------
 
Проект „Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Рудозем и община Мадан”,
 Договор № BG05M9OP001-2.103-0036-C01, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Търсене