ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, ал.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.

 

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Мадан, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на нова  Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.

 

 

МОТИВИ за приемане на нова Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан, са публикувани по-долу в приложението към настоящето обявление.

 

  • Причини, които налагат приемането на  нова наредба:

 

Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на българското  законодателство;

 

  • Целите, които се поставят са:

 

  1. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на такси на територията на Общината;
  2. Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност;
  3. Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

  • Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

 

 

  • Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива

 

Съответствие на Наредбата с действащото законодателство.

 

  • Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 

            Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта на местното самоуправление. Проектът на Наредбата НЕ противоречи и на други нормативни актове от по – висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

           

 Във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в 30- дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или 

e-mail: madanoba@gmail.com.

 

Приложение:


Прикачени документи:

Наименование Последно обновен на Брой тегления
Справка за постъпили предложения.docx 29.10.2020 15:19 1 Изтегли

Търсене